LUCFI 2015/35/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2015/35/ERAF rezultāti  

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” u.c. projektu vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesnieg-šanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemša-nas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Izputināšanas mērķi plānu pārklājumu ieguvei
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās:
1.daļa: Itrija mērķi;
2.daļa: Metālu un pusvadītāju mērķi;
3.daļa: Mērķi caurspīdīgiem vadošiem oksīdu pārklājumiem (TCO mērķi).
CPV kods: 31710000-6

09.07.2015.

11.08. 2015.
12:00

1

2

UAB „Energenas”,
reģ.Nr. 300058451,
Breslaujos g. 3-115, LT-44403, Kauņa, Lietuva

11.09.2015.

3 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas vai līdz visas līgumā paredzētās preces piegādei, ja tas notiek agrāk

758,00

2

2

UAB „Nova Fabrica”, reģ.Nr. 302945110, Laisves g. 44, LT-30106  Ignalina, Lietuva

11.09.2015.

4 817,55

3

2

UAB „Nova Fabrica”, reģ.Nr. 302945110, Laisves g. 44, LT-30106  Ignalina, Lietuva

11.09.2015.

4 039,04

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                                       Noslēgtie līgumi:  1.daļa:           2.daļa:          3.daļa:

 

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem konkursam LUCFI 2015/35/ERAF:

N. p.k.

Pretendents

Daļa

Noraidītā piedāvājuma  cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

UAB „Nova Fabrica”, reģ.Nr. 302945110, Laisves g. 44, LT-30106  Ignalina, Lietuva

1

841,24

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

UAB „Energenas”,
reģ.Nr. 300058451,
Breslaujos g. 3-115, LT-44403, Kauņa, Lietuva

2
3

7 258,00
5 506,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.