LUCFI 2015/15/ERAF

Cenas piedāvājuma forma iepirkumam LUCFI 2015/15/ERAF „Eiropas patenta pieteikuma sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”             

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/15/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” izpildei. Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkums. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.daļas 4.punktam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Pakalpojumu iepirkums „Eiropas patenta pieteikuma sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”.
Apjoms: 1 gab.
CPV kods: 79120000-1 (Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi; pakalpojumu kategorija Nr.21)

Izpildes termiņš – 3 mēneši.

Starp 4 000,00 EUR  un 41 999,99 EUR

SIA „Pētersona Patents”,
reģ. nr.:LV40102013203,
Ausekļa iela 2-2, LV-1010 Rīga

13.04. 2015.

3 mēneši

1 800,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Informācija par noraidītajiem cenas piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Foral”, Kalēju iela 14/16 - 7, Rīga, LV-1050

2 050,00

Piedāvājums nav ar viszemāko cenu.

2

Aģentūra „Tria Robit”, Vīlandes iela 5, Rīga, LV 1010

1 900,00

Piedāvājums nav ar viszemāko cenu.

Līguma teksts: