LUCFI 2015/1-n

Rezultāti telpu nomai LU CFI 2015/1-n                               Nomas sludinājums VNĪ mājaslapā: http://www.vni.lv/lat/sludinajumi/?id=11206

Neapdzīvojamo telpu 144,8 m2 platībā iznomāšana
1.1. Administratīvā informācija:
Iznomātājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iznomāšana tiek veikta atbilstoši 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (25.10.2013. redakcijā). Izsoles veids: rakstiska izsole.
1.2. Rezultāti:

Nomas objekts

Informācijas ievietošanas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts iznomā neapdzīvojamās telpas Ķengaraga ielā 8, 1.stāvā.  Paredzēts iznomāt šādas telpas:

Telpas Nr.

Telpas platība, m2

5

80,3

6

15,0

9

49,5

Iznomājamo telpu kopējā platība ir 144,8 m2. Visas telpas ir viens nomas objekts.  Kadastra apzīmējums: 0100 072 0377 002. Nosacītā nomas maksa ir 3,50 EUR/m2 mēnesī.
Maksimālais līguma termiņš: 31.12.2018.

20.04. 2015.

27.04.
2015.
10:00

1

SIA „Multipla Energy”, PVN reģ.Nr. LV50103418491, Zolitūdes 46/2-76, Rīga, LV-1029

27.04. 2015.

31.12. 2015.

3,50 EUR/m2 mēnesī jeb
506,80 EUR/mēnesī

1.3. Kontaktpersonas:
par telpu apskati:
Jānis Kļaviņš, tālr. 29404742, fakss: 67132778, e-pasts: janis.klavins@cfi.lu.lv
organizatoriskos jautājumos:
Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: janis.pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma pilns teksts: 
Uzaicinājuma 1.pielikums: Informācija par nomas objektu:      
Uzaicinājuma 2.pielikums: Pieteikuma veidlapa:   
Uzaicinājuma 3.pielikums: Līguma projekts:     
Uzaicinājuma 4.pielikums: Telpu plāns: