LUCFI 2013/39

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/39

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 11.10.2013.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Uzaicinājuma publi-cēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Šķidrā hēlija piegāde, tīrība 99.99%, daudzums 200 litri.

Līguma izpildes laiks: 1 mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas.

CPV kods: 24111300-8.

Ap 1 300

13.11. 2013.

25.11. 2013.
10:00

 1

SIA „AGA”, Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 PVN reģ.Nr. LV4000 3068518

 

 26.11. 2013.

 1 mēnesis

1240,00

Kontaktpersonas:           Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv.

Uzaicinājuma teksts:                            Noslēgtais līgums: