LUCFI 2012/41/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/41/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta „Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde” Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051 realizācijai.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Materiālu komplekta planāro polimēru gaismas vadu zudumu mērīšanai piegāde atbilstoši 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Līguma izpildes laiks: 1 (viens) mēnesis, skaitot no līguma noslēgšanas.
CPV kods: 38000000-5

No 3 000 līdz 19 999

 

13.12. 2012.

07.01.2013.
14:00

2

 

SIA „Optilas”, reģ.Nr. LV40003702739, juridiskā adrese: Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164

08.01.2013.

1  mēnesis

3775,75

 

 

Kontaktpersonas:  Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv
                                    Mārtiņš Rutkis, tālr.67187790, fakss: 67132778, e-pasts: Martins.Rutkis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: