LU CFI 2012/24/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/24/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 2.

Iepirkums tiek veikts Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana, 1 gab.
1.     Informatīvais stends atbilst „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, kas izstrādātas, balstoties uz EK Regulu Nr. 1828/2006, prasībām saskaņā ar vadlīnijām -  http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf
2.     Izpildītājs nodrošina informatīvā stenda uzstādīšanu pie Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkas Ķengaraga ielā 8, Rīgā un uzstādīšanas darbu saskaņošanu ar Rīgas pilsētas Domes atbildīgajām personām.
3.     Izpildītājs informatīvā stenda dizainu un informāciju pirms izgatavošanas saskaņo ar Pasūtītāju. Stenda izmēri – 2m x 1,3m.

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

CPV kods: 22462000-6

500 - 1000

25.09. 2012.

08.10. 2012.
10.00

1

SIA „ADT”, Viršu 1-9, Rīga, LV-1035,

reģ.Nr.LV40 003952553

15.10. 2012.

15 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas

1 534

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: