LUCFI 2012/16/ESF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/16/ESF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkums tiek veikts ESF projekta „Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem” (Projekta ID Nr.: 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) ietvaros.

Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu  skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemša-nas/līguma noslēgša-nas

datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Projektam "Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem" materiālu zinātniskajiem pētījumiem piegāde: Šķidrā slāpekļa  piegāde.
Apjoms: 1 000 kg.
Līguma ilgums – 6 mēneši.

CPV kods: 24111700-2.

No 3 000 līdz 19 999,99

(ap 400 Ls šim pirkumam)

25.05. 2012.

06.06. 2012.
10.00

1

SIA „AGA”, Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 PVN reģ.Nr. LV40003068518

07.06. 2012.

6 mēneši

 320,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts: