Iepirkums LUCFI 2017/9/ERAF - Rezultāti

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. 
Iepirkums "Pētniecības izejmateriālu piegāde LU CFI", id.nr. LUCFI 2017/9/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansēta projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" vajadzībām. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 16.02.2017. rīkojumu Nr. 1-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
1.3.1. Pētniecības izejmateriālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām: Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro līdz 27.03.2017. pl.10 7  piedāvājumi: SIA "Omnilab Baltic", SIA "Sentios", SIA "Biotecha Latvia", SIA"Labochema Latvia", SIA "SKOG", SIA "Optek", SIA "Armgate" SIA "Biotecha Latvia" (1.daļa), SIA "Optek" (2.daļa), SIA "Omnilab Baltic" (3.daļa), SIA "Argate" (5.daļa), SIA "Labochema Latvia" (6.daļa) 20.04.2017. 12 mēneši  zem EUR 41 999
Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa - Ķimikālijas;
Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Optiskie materiāli;
Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Laboratorijas trauki;
Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Ķimikālijas;
Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Elektriskie materiāli;
Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā ) daļa – Pamatnes;
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; Papildus CPV kodi: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; 24325000-8 - Sēra organiskie savienojumi; 24324000-1 - Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām; 24321000-0 – Ogļūdeņraži; 38624000-5 - Optiskie palīglīdzekļi; 38623000-8 - Optiskie filtri; 32562000-0 - Optiskās šķiedras kabeļi; 32561000-3 - Optiskās šķiedras savienojumi; 38437000-7 - Laboratorijas pipetes un piederumi; 31731000-9 - Elektrotehniskie materiāli; 33793000-5 -Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

par tehnisko specifikāciju - Aivars Vembris, epasts: aivars.vembris@cfi.lu.lv, + 371 29213461,

un citiem jautājumiem - Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994

Iepirkuma nolikums  Iepirkuma nolikuma pielikumi  Tehniskā specifikācija  Jautājumi un atbildes  Lēmums  Līgums Nr.2017/9/ERAF-1  Līgums Nr.2017/9/ERAF-2  Līgums Nr.2017/9/ERAF-3  Līgums Nr.2017/9/ERAF-4  Līgums Nr.2017/9/ERAF-5