Iepirkums LUCFI_2017/24

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv   Iepirkums "Zīmola dizaina un materiālu izstrāde", id.nr. LUCFI 2017/15. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 16.02.2017. rīkojumu Nr. 1-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
"Zīmola dizaina un materiālu izstrāde", ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 27.10.2017. līdz 08.11.2017. pl.10

SIA “Alpha Baltic Media”

Reģistrācijas Nr.40103170420

SIA “Asketic”

Reģistrācijas Nr. 40003646164

SIA “Alpha Baltic Media”

Reģistrācijas Nr.40103170420

SIA “Asketic”

Reģistrācijas Nr. 40003646164

21.11.2017. 36 mēneši 41999

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 92312000-1 (Mākslinieciskie pakalpojumi)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Andris Ozoliņš (tehniskā specifikācija), e-pasts: andris.ozolins@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29207993

Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29141994

Iepirkuma nolikums  1. pielikums  2. - 4. pielikums  Iepirkuma līgums  Noslēguma ziņojums