Iepirkums LUCFI 2017/22/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv   Iepirkums "LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm projektēšanas darbi", id.nr. LUCFI 2017/22/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 16.02.2017. rīkojumu Nr. 1-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm projektēšanas darbi, atbilstoši Iepirkuma nolikumā saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikumā) noteikto. Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 17.10.2017. 30.10.2017. 1 SIA “AR.4” 13.11.2017. Skatīt noslēguma protokolā 24’942,41 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Valdis Korsaks (tehniskā specifikācija), e-pasts: valdis.korsaks@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 26437272;

Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29141994

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem  Iepirkuma nolikums ar pielikumiem  Lēmums - noslēguma ziņojums  Iepirkuma līgums  Autoruzraudzības iepirkuma līgums