Iepirkums LUCFI 2017/17/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv Sarunu procedūra bez iepriekšēja paziņojuma "Daudzfunkcionālu klāstera iekārtu vakuuma pārklājumu izgatavošanai SAF25/50 modernizācija", id.nr. LUCFI 2017/17/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 16.02.2017. rīkojumu Nr. 1-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.panta septītās daļas 2.punkta b) un/vai c).
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
AS "Sidrabe" ražotās iekārtas - Daudzfunkcionālu klāstera iekārtu vakuuma pārklājumu izgatavošanai, SAF25/50 modernizācija atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 465000 Brīvprātīgais paziņojums nosūtīts publicēšanai PVS 04.10.2017. AS "Sidrabe" 03.10.2017.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 31712100-1

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: N/A

Sarunu procedūras pamatojums Ražotāja apliecinājums