No 3. novembra līdz 8. decembrim gandrīz katru trešdienu plānoti LU CFI Zinātniskie semināri ar mērķi iezīmēt un pārrunāt vīziju pētījumiem un projektiem CFI stratēģiskajos virzienos - aktuālo situāciju, plānotās darbības, nepieciešamos resursus, kā arī aktivizēt jaunas idejas un ierosmes  starplaboratoriju, starpinstitūciju un starptautiskai sadarbībai.

 

17. novembra seminārā iekļautās tēmas:

  • Dr. phys. Mārtiņš Rutkis  "Ultra-ātrs termoelektrisks UV-VIS-IR sensors" (Autori: Dr. phys. M. Rutkis, Dr. phys. K. Pudžs, Dr. phys. A. Vembris, J. Busenbergs)
  • Dr. phys. Aleksejs Kuzmins "Skaidrojums saistībai starp volframātu un molibdātu lokālo atomu struktūru un to termohromajām un magnētiskajām īpašībām" (Autori: Mg.phys. I. Pudža, Dr. phys. G. Bakradze, Dr. phys. A. Anspoks, Dr. phys. A. Kaļinko, Dr. phys., LZA full member A. Kuzmins).

Ar lekcijām saistītos darbus paredzēts iesniegt Latvijas Zinātņu akadēmijā kā gada nozīmīgāko sasniegumu Latvijas zinātnē no LU CFI puses.

Dr. phys. Aleksejs Kuzmins (nepieejamības dēļ 24. novembrī) iepazīstinās ar EXAFS spektroskopijas laboratorijas sasniegumiem un perspektīvām Edītes Kalniņas un Andra Šternberga organizēto 6. semināra kontekstā.