LU CFI zinātnisko semināru laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās

Uzstāsies:
  • J.Miķelsone “Praktiski izmantojama fotorezista izstrāde hologrāfiskam ierakstam ar 532 nm lāzeri”
  • A.Antuzevičs "S-stāvokļa jonu struktūra un īpašības SrF2 nanodaļiņās"
  • I.Bite “Pārejas metālu oksīdu nanodaļiņu elektrisko īpašību izpēte un to pielietojamība ReRAM ierīcēs”
  • E.Butanovs “Metāla nanodaļiņu plazmonu efektu ietekme uz hibrīdu nanovadu fotorezistoru  otoelektriskajām īpašībām”
  • A.Cintiņš “Vairāku dzelzs fāzu pārēju analizēšana ar rentgenabsorbcijas spektroskopiju”
  • U.Gertners “Interferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā”
  • I.Jonāne “CuMoO4 un CuMoxW1-xO4 lokālās struktūras un termohromo īpašību pētījumi, izmantojot retngenabsorbcijas spektroskopiju”