Aizstāvētie maģistra darbi

Gads

Vārds, uzvards

Maģistra darba nosaukums

Magistra darba nosaukums (angļu valodā)

Darba vadītājs

Vieta, kur darbs tika aizstāvēts

2022 Ināra Ņesterova Nātrija jonu bateriju katodmateriāls Na2FeP2O7: sintēzes un elektroķīmiskās veiktspējas optimizācija. Na2FeP2O7 cathode material for sodium-ion batteries: optimization of synthesis and electrochemical performance Dr. Gints Kučinskis LU
  Beāte Krūze Saistvielu ietekme uz nātrija jonu bateriju katodmateriāla Na2/3MnO2 elektrodu virsmu un elektroķīmiskajām īpašībām The effect of binder on electrode surface and electrochemical properties of cathode material Na2/3MnO2 for sodium-ion batteries Dr. Gints Kučinskis LU
  Patrīcija Paulsone Organiskā cietvielu lāzera aktīvās vides izveide, kurā tiek izmantota Forstera rezonanses enerģijas pārnese Forster resonance energy transfer in active media for organic solid state laser Asoc. prof. Dr. phys. Aivars Vembris LU
  Oskars Bitmets PEO un PEDOT:PSS kompozītpolimēra elektrodi, elektrisko īpašību raksturošana PEO and PEDOT:PSS polymer composite electrodes, characterization of electrical properties Dr. phys. Kaspars Pudžs LU
  Aija Kalniņa Ar Mn2+ un Cr3+ joniem aktivēta MgGeO3 materiāla sintēze un optiksās īpašības   MSc. Guna Doķe, Dr.Phys. Jeļena Butikova LU
  Haralds Ozols Fotohromā efekta izcelsme ar dzelzi aktivētā bārija magnija silikātā The origin of photochromic effect in iron doped barium manganese silicate Dr. phys. Andris Antuzevičs LU
  Viktorija Pankratova Radiācijas inducētu defektu izpēte granātu monokristālos   Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis LU
  Rihards Ruska Redzamā un infrasarkanā luminiscence alumīnija nitrīda materiālos Visible and infrared luminescence in aluminum nitride materials Dr. habil. phys. Baiba Bērziņa LU
  Čiro Federiko Tipaldi YAlO3 svārstību spektroskopija Vibrational Spectroscopy of YAlO3 Dr. phys. Jevgēņijs Gabrusenoks LU
  Kaspars Vītols Mangāna jonu luminiscence CaAl4O7 Luminescence of manganese ions in CaAl4O7 MSc. Meldra Ķemere, Dr.habil.phys Uldis Rogulis LU
  Reinis Kaparkalējs Sulfonēta poliēterēterketona un grafēna kompozītmembrānas Sulphonated poly (ether ether ketone) and graphene composite membranes Dr.chem. Guntars Vaivars LU
  Dmitrijs Bogdanovs Sulfonēta poliēterēterketona elektrisko īpašību pētīšana ar plūsmas potenciāla mērījumiem A study of electrical properties of sulphonated poly (ether ether ketone) using streaming potential measurem Dr.chem. Guntars Vaivars LU
  Elīna Neilande Cu-dopēto titāna dioksīda DFT modelēšana antibakteriālo īpašību izpētei DFT calculations of Cu-doped titanium dioxide for antibacterial applications Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs LU
  Aleksejs Bendins Gaismas ievadīšana SU-8 viļņvadu mikroierīcēm Light coupling into SU-8 waveguide micro-devices Dr. sc. ing. Gatis Mozeļevskis LU
2021 Dace Ņilova Ar Er3+ un Yb3+ aktivētu savienojumu uz Na0,5Bi0,5TiO3 bāzes, luminiscences intensitātes modulācija ar elektrisko lauku Modulation of luminescence intensity with electric field in Er3+ and Yb3+ doped Na0.5Bi0.5TiO3 Ph.D. Guna Krieķe, Dr.phys. Ēriks Birks LU
  Ernests Einbergs Mehanoluminiscento materiālu pielietojamība optoelektrisko sensoru izveidei un metodes izstrāde to īpašību izpētei Usability of mechanoluminescent materials in optoelectric sensors and the development of a method for studying their properties Dr.Phys. Virgīnija Vītola LU
  Ingars Lukoševičs Baltā fosfora alfa un beta fāzu Ramana spektroskopiskie pētījumi Raman study of alpha and beta phases of white phosphorus Dr.phys. Jevgenijs Gabrusenoks LU
  Jānis Čipa Leģētu AlN keramiku luminiscences īpašību izpēte Study of luminescence properties of doped AlN ceramics Dr.phys. Laima Trinklere LU
  Jēkabs Cīrulis No temperatūras atkarīga gadolīnija jonu iebūvēšanās kalcija fluorīda oksifluorīdu stikla keramikā Gadolinum ion incorporation in calcium fluoride oxyfluride glass ceramics Dr.phys. Andris Antuzevičs LU
  Madara Leimane Monolītiska silīcija dioksīda iegūšana ar sola-gela metodi Sol-gel synthesis of monolithic silicon dioxide Dr.habil.phys. Linards Skuja LU
  Mārcis Lielbārdis Organiskā lauku efekta tranzistora dielektriskā materiāla izvēle un parametru noteikšana Determination of parameters and choice of dielectric material of organic field effect transistor Dr.phys. Aivars Vembris LU
  Miks Krišjānis Jurjāns Elektromehānisko īpašību pētīšana segnetoelektriskos savienojumos uz NBT bāzes Electromechanical properties in NBT-based ferroelectric solid solutions Dr.Phys. Ēriks Birks LU
2020 Anna Ivanova Grafēna elektroda katalītiskā aktivitāte ūdens elektrooksidēšanā par H2O2: modelēšana no pirmajiem principiem Catalytic activity of graphen electrode in the electrooxidation of water to H2O2: modeling from the first principles Dr.phys. S. Piskunovs RTU
  Dāvis Zavickis Kobaltu un dzelzi saturošu perovskītu materiālu aprēķini, izmantojot AOLK metodi ar hibrīdiem blīvuma funkcionāļiem Calculations of cobalt and iron-containing perovskite materials using the LCAO method with hybrid density functionals Dr.rer.nat. G. Zvejnieks LU
  Līga Bikše Struktūra un ķīmiskais sastāvs cietajos šķīdumos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes Structure and chemical composition of solid solutions based on Na0.5Bi0.5TiO3 Dr.phys. Ē. Birks LU
2019 Marta Kāne Sulfonētu poli(ēter ēter ketonu) un jonu šķidrumu kompozītmembrānu stabilitāte elektrolītu ūdens šķīdumos Stability of sulfonated poly(ether ether ketone) and ionic liquid composite membranes in electrolyte water solutions Dr. chem. G. Vaivars LU
  Deniss Fedorenko SPĒĒK kompozītmembrānu īpašību pētījumi pielietojumam CO2 elektroķīmiskajos pārveidotājos Investigation of properties of SPEEK composite membranes for application in electrochemical CO2 converters Dr. chem. G. Vaivars LU
  Elza Lina Linina Elektro-optiski aktīva organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus Poling dynamics of an EO active material using parallel –plate electrodes Dr. phys M. Rutkis LU
2018 Laura Eglīte Graudu augšana cietajos šķīdumos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes Grain growth in Na0.5Bi0.5TiO3 based solid solutions Dr. phys. Ēriks Birks RTU
2017. Arturs Cintiņš ODS tērauda izejmateriālu lokālās struktūra analīze izmantojot Ti un Y K-malas rentgenabsorbcijas spektroskopiju ODS steel raw material local structure analysis using Ti and Y K-edge X-ray absorption spectroscopy Dr.phys. Andris Anspoks LU
  Inga Jonāne Nanokristāliskā itrija oksīda lokālās struktūras pētījumi Study of nanocrystalline yttrium oxide local structure Dr.phys. Aleksejs Kuzmins LU
  Gatis Priedītis Eiropija jonu luminiscence nātrija alumosilikāta-stroncija fluorīda stikla keramikās Luminiscence of europium ions in sodium aluminosilicate-strontium fluoride glass ceramics MSc. Meldra Ķemere, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis LU
  Ieva Grauduma Nanostrukturēta titāna dioksīda izmantošana oglekļa dioksīda reducēšanai Nanostructured titania for reduction of carbon dioxide Dr.phys. Jānis Kleperis LU

2016.

Arturs Bundulis

Organisko materiālu trešās kārtas dielektriskās uzņēmības noteikšana ar "Z-scan" metodi

Determination of third order dielectric susceptibility of organic materiāls by the z-scan technique

Dr.phys. Edgars Nitišs

LU

 

Edgars Butanovs

Pārejas metālu halkogenīdu 1D un 2D nanostruktūru sintēze un raksturošana

Synthesis and characterization of 1D and 2D transition metal chalcogenide nanostructures

Dr.phys. Boriss Poļakovs

LU

 

Aleksejs Zolotarjovs

Ar plazmas elektrolītiskās oksidēšanas metodi iegūto modificēto alumīnija oksīdu pārklājumu luminiscences īpašību izpēti

Luminescence properties of modificated aluminacoatings prepared with plazma electrolytic oxidation

Dr.phys. Krišjānis Šmits

LU

 

Mārtiņš Osis

Augšup-pārveidotā luminiscence ar cēriju, holmiju un iterbiju aktivētā oksifluorīdu stikla keramikā

Up-conversion luminescence in cerium, holmium and ytterbium doped oxyfluoride glass ceramics

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,

Guna Krieķe

LU

2015.

Meldra Ķemere

Luminiscences pētījumi ar diviem retzemju joniem aktivētos oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

Luminescence studies of oxyfluoride glasses and glass-ceramics co-activated with two rare-earth ions

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Antons Cvetkovs

ZnxCd1-xO polikristālisko plāno kārtiņu iegūšana un īpašības

Production of ZnxCd1-xO polycrystalline thin films and their properties

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Mārtiņš Vanks

Jonizējošā starojuma radītās optiskās absorbcijas izmaiņas PLZT keramikā

Optical absorption changes caused by ionizing radiation in PLZT ceramics

Dr.habil.phys. Donats Millers

LU

 

Reinis

Ignatāns

Nātrija-Bismuta titanātu saturošu cieto šķidrumu struktūra

Structure of solid solutions containing sodium-bismuth titanate

Dr.phys. Ēriks Birks

LU

 

Krista Klismeta

Azobenzolu saturoša molekulārais stikls kā optiskā ieraksta materiāls

Azobenzene containing molecular glass as an optical recording material

Dr.phys. Jānis Teteris

LU

 

Ansis Ecis

Augsti jonizētas pulsējošas plazmas magnetrono izputināšanas procesu izstrāde volframa oksīdu plāno kārtiņu iegūšanai

Development of wolfram oxide thin film deposition process by high power impulse magnetron sputtering

Dr.habil.phys. Juris Purāns

LU

 

Mārtiņš Narels

Piranilidena atvasinājumu optiskās un pastiprinātās spontānās emisijas īpašības PVK matricā

Optical and amplified spontaneous emission properties of pyranyliden derivatives in PVK matrix

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Jūlija Perveņecka

DMABI savienojuma un tā atvasinājumu plāno kārtiņu elektriskās īpašibas

Electrical properties of thin films of DMABI compound and its derivatives

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Igors Mihailovs

Racionālas kvantu ķīmiskās aprēķinu metodes izvēle molekulu jonizācijas enerģijai un elektrontieksmei kondensētā fāzē

Selection of reasonable quantum chemical computational method for ionization energy and electron affinity of molecules in condensed state

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis,

Dr.habil.chem. Valdis Kampars

RTU

 

Anete Krūmiņa

Eu jonu saturošu luminiscento pārklājumu iegūšana ar plazmas elektroķīmisko oksidācijas metodi

Eu ion luminescent coatings prepared by plazma electrolytic oxidation

Dr.phys. Krišjānis Šmits,

Dr.chem. Guntars Vaivars

LU

 

Karīna Bikova

Elektroforētiska LiFePO4 kārtiņu iegūšana un fizikāli ķīmiskās īpašības

Electrophoretic deposition, physical and chemical properties of LiFePO4 films

Dr.chem. Gunārs Bajārs,

G.Kučinskis

LU

 

Anna Dorondo

Grafēna/metāla oksīda kompozītu kārtiņu elektroforētiska uzklāšana un fizikāli ķīmiskās īpašības

Electrophoretic deposition, physical and chemical properties of graphene/metal oxide composite films

Dr.chem. Gunārs Bajārs

LU

 

Andrejs Česnokovs

TiO2 nanocauruļu fotokatalitiskās aktivitātes kvantu ķīmijas pētījumi

Quantum chemical study of photocatalytical activity of TiO2 nanotubes

Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs

LU

 

Guna Krieķe

Erbija jonu luminiscence oksifluorīdu stiklā un β-NaYF4 saturošajā keramikā

Luminescence of erbium ions in oxyfluoride glass and glass ceramic containing β-NaYF4

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

RTU

 

Pēteris Lesničenoks

Mezoporainu lielas virsmas materiālu izmantošanas iespēju pētījumi ūdeņraža uzglabāšanas pielietojumam autoindustrijā

Research of hydrogen storage in meso-porous large surface area materials for applications in automotive industry

Dr.phys. Jānis Kleperis,

R. Merijs-Meri

RTU

 

Jānis Zemītis

IIIa grupas elementu piemaisījumu ietekmes izpēte uz Fe2O3 plāno kārtiņu fizikālķīmiskajām īpašībām

Influence of group IIIA elements impurities on the physicochemical properties of Fe2O3 thin films

Dr.phys. Jānis Kleperis,

r.phys. Mārtiņš Vanags,

Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri

RTU

 

Oļegs Lisovskis

 

DFT modeling of S and N co-doped anatase (101) TiO2 nanotubular photocatalysts for water splitting

Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs

Upsalas Universitāte

2014.

Andris Antuzevičs

Skandija fluorīda elektronu paramagnētiskās rezonanses spektri

Electron paramagnetic resonance spectra of scandium fluoride

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Ainārs Knoks

Ar pirolīzes izsmidzināšanas un anodēšanas metodēm iegūtu metālu oksīdu plāno kārtiņu heterostruktūru fotofizikālo īpašību pētījumi

The research of photo-physical properties of metal oxide thin film heterostructures obtained with spray pyrolysis and anodising methods

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Virgīnija Liepiņa

Luminiscences mehānisma pētījumi SrAl2O4:Eu, Dy materiālā

The study of luminiscence mechanism in SrAl2O4:Eu, Dy material

Dr.habil.phys. Donats Millers

LU

 

Māra Gudakovska

Ūdeņraža tehnoloģijas ieviešana transporta sektorā Rīgā: ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtējums

The implementation of hydrogen technology in the transport sector in Riga: the impact on air quality assesment

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Artūrs Gruduls

Glicerīna ietekme uz biogāzes ražošanu jaunas konstrukcijas laboratorijas bioreaktorā

Glycerol impact on biogas production in novel design laboratory-scale bioreactor

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Kundziņa Lelde

Ar Mn leģētas PLZT 8/65/35 elektrooptiskās keramikas novecošanās un atmiņas efektu izpēte

Investigation of ageing and memory effects in Mn doped PLZT 8/65/35 electrooptical ceramic

Dr.habil.phys. Vilnis Dimza, Dr.habil.phys. Māris Knite

RTU

 

Lesiņa Natālija

Iekārtas izstrāde akomodācijas atbildes noteikšanai ar polihromatiskiem stimuliem

Development of a device for measuring accommodative response with polichromatic stimuli

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Štrausa Madara

Optisko aberāciju ietekme uz mākslīgas tīklenes asinsvadu diametra novērtēšanu

Influence of optical aberrations on diameter determination of artificial retinal blood vessels

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Jansone Liene

Mākslīgas tīklenes biezuma mērīšana ar Šaka-Hartmana aberometru

Measurement of artificial retinal thickness with Shack-Hartmann aberrometer

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Gribane Arina

Defokusa un gaismas izkliedes salīdzinājums

Comparison of defocus and light scattering

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Tiščicka Viktorija

Noguruma ietekme uz kontūru pamanīšanu

Effect of fatigue on contour detection

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Viļuma Madara

Perifērās redzes treniņi ar statiskiem un dinamiskiem stimuliem basketbolistiem

Peripheral vision training with static and dynamic stimuli of basketball players

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

2013.

Bergmane Jeļena

Amorfu un rekristalizētu amorfa silīcija plāno kārtiņu optisko un elektrofizikālo īpašību pētījumi

Research of optical and electrophysical properties of amorphous and crystallized silicon thin films

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Brice Inga

Ar Ce un Eu joniem aktivētu oksifluorīdu stikla un stikla keramiku luminiscence

The luminescence of oxyfluoride glass and glass ceramics doped by Ce and Eu ions

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Grigorjeva Jana

Nanostrukturētu salikto nitrīdu AlxGA1-xN luminescence

Luminescence of nanostructured compound nitrides AlxGA1-xN

Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa

LU

 

Gržibovskis Raitis

Piranilidena fragmentu saturošu savienojumu amorfo plāno kārtiņu fotoelektriskās īpašības

Photoelectrical properties of amorphous thin films of pyranyliden fragment containing compounds

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Pudžs Kaspars

Lādiņnesēju kustīguma noteikšana indandiona grupu saturošu AZO savienojumu plānās kārtiņās

Determination of charge carrier mobility in thin films of indandione group containing AZO compounds

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Romanova Alina

Ar PECVD metodi iegūtu plānu amorfu Si kārtiņu kristalizācijas procesa pētīšana, izmantojot struktūras analīzes un mikroskopijas metodes

Study of crystallization process in amorphous thin Si films obtained by PECVD sputtering, using structural analysis and microscopy methods

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Sorokins Aleksandrs

Ar alumīniju leģētā cinka oksīda termodinamiskie aprēķini no pirmajiem principiem

Thermodynamic ab Initio Calculations on Al-doped Zinc Oxide

Dr. rer. Nat. Deniss Grjaznovs,

LU

 

Zubkins Mārtiņš

Magnetronu uzputināšanas procesu izstrāde p un n tipa caurspīdīgu, elektrovadošu slāņu iegūšanai uz ZnO bāzes

Development of magnetron sputtering process for p and n type transparent conducting coatings based on ZnO

Dr.habil.phys. Juris Purāns

LU

 

Žguns Pjotrs

ScF3 elektroniskās struktūras un režģa dinamikas kvantu ķīmiskie aprēķini

Quantum chemistry calculations on ScF3 electronic structure and lattice dynamics

Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs

LU

 

Ieva Jekabsone

Binokulāru un atdalītu pēcattēlu krāsas mērījumi dažādu fona spožumu gadījumos

Binocular and dichoptic measurement of afterimages on different luminance backgrounds

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Renārs Trukša

Adaptācijas ietekme uz datorizēta krāsu redzes un anomaloskopa testa rezultātiem

Influence of adaptation on computerized color vision and anomaloscope test results

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Valery Garajevs

Nafion membrānas modificēšana ar jonu šķidrumiem

Modification of NafionR membrane with ionic liquids

Dr.chem. Guntars Vaivars

LU

2012.

Guna Doķe

Fotoluminiscenc ar erbija un neodīma joniem aktivētā NaLaF4 materiālā

 

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

LU

 

Olga Kiseļova

CaF2, BaF2 un SrF2 nanokristālu struktūru pētījumi oksifluorīdu stikla keramikās ar EPR paramegnētisko zonžu metodi

 

Dr.phys. Andris Fedotovs

LU

 

Gints Kučinskis

Olivīna tipa litija jonu bateriju katodmateriālu un to plāno kārtiņu iegūšana un fizikāli ķīmiskās īpašības

 

Dr.chem. Gunārs Bajārs

LU

 

Evija Skutele

Tīklenes refleksa intensitātes izmantošana acs akomodācijas mērīšanai

 

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Mārcis Bajarunas

Konverģento un diverģento autostereogrammu ietekme uz akomodāciju

 

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Zinta Šermukšne

Redzes uztveres treniņš ar dažādas grūtības pakāpes stimuliem

 

Dr.phys. Sergejs Fomins

 
 

Krišjānis Jurģelis

Modificētu poli (ēterēterketona) polimēra membrānu izgatavošana, īpašības un izmantošana degšūnās

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Ilze Dirnēna

Acidogēno un metanogēno procesu integrācija ūdeņraža un metāna ieguvē

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Laura Veļķere

Kaņepju škiedru termo-mehāniskās īpašības

 

Dr.phys. Andrejs Lūsis

RTU

2011.

Imants Dirba

Teorētiskā modeļa izveide un optimāli materiāli pārslēdzamām magnētiskās plūsmas elektriskajām mašīnām

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

 
 

Jurģis Sīpols

Nepolāro un polāro organisko molekulu enerģētisko līmeņu noteikšana plānās kārtiņās

 

Dr.habil.phys. Inta Muzikante

 
 

Pāvels Merzļakovs

Vakanču klasteru superrežģu veidošanās modelēšana

 

Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks

 
 

Edgars Nitišs

Gaismas daudzkārtējās iekšējās atstarošanās ietekme uz plānu polimēru kārtiņu EO koeficienta noteikšana

 

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis

 

2010.

Jeļena Aleksejeva

Hologrāfiskais ieraksts fotopolimēros

 

Dr.phys. Jānis Teteris

LU

 

Zanda Alute

Cinka oksīda, titāna oksīda un indija oksīda cieto šķīdumu optiskās īpašības

 

Dr.habil.phys. Larisa Grigorjeva

 
 

Jānis Blūms

Saules bateriju efektivitātes pētījumi atkarībā no temperatūras un apgaismojuma vienmērības, un to konstrukcijas optimizācijas iespējas

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

 
 

Mihails Čubarovs

AlGaN cieto šķīdumu slāņu struktūru termoaktiv;acijas spektroskopija

 

Dr.habil.phys.Ivars Tāle

 
 

Uģis Gertners

Virsmas reljefa modulācija hologrāfiskā ieraksta laikā plānās amorfās halkogenīdu kārtiņās

 

Dr.phys. Jānis Teteris

 
 

Jurģis Grūbe

Ar infrasarkano starojumu ierosināta redzamā luminiscence ar retzemju joniem aktivētā NaLaF4 matricā

 

Dr.habil.phys. Māris Spriņģis

LU

 

Darja Jakimoviča

Luminiscenses procesi alumīnija oksīdā un radnieciskos materiālos

 

Dr.phys. Laima Trinklere

 
 

Pāvels Nazarovs

Līdzstrāvas magnetronu uzputināšanas procesu izstrāde ZnO:Al caurspīdīgu elektrovadošu slāņu ar noteiktām īpašībām iegūšanai

 

Dr.habil.phys. Juris Purāns

 
 

Līga Pētersone

Ķīmiski modificētu stikla šķiedras audumu elektriskās īpašības

 

Dr.phys. Andrejs Lūsis

 
 

Andrejs Petruhins

Fotofizikālie procesi II-IV grupas sulfīdu nanostruktūrās

 

Dr.phys. Boriss Poļakovs

LU

 

Liāna Širmane

Nanokristālisko oksīdu luminiscences īpašības vakuuma ultravioletā spektra diapazonā

 

Dr.phys. Vladimirs Pankratovs

 
 

Reinis Taukulis

Segnetoelektrisku relaksoru elektromehāniskās īpašības

 

Dr.phys. Vismants Zauls

 
 

Līga Tiļuga

Daudzkanālu un vienkanāla metožu salīdzinājums rentgenfluoriscences un optiskajā spektroskopijā

 

Dr.habil.phys. Linards Skuja

LU

 

Jānis Timošenko

Kristāliskā germānija režģa dinamika: izotopiskais efekts

 

Dr.phys. Aleksejs Kuzmins

LU

 

Roberts Zābels

Ar mehanoaktivēšanas metodēm iegūtā nanostrukturētā ZnO raksturojums un iespējamie pielietojumi

 

Dr.phys. Faina Muktepāvela

LU