Defended master theses

Year

Name, Surname

Master theses (in latvian)

Master theses (in english)

Supervisor

Place where theses were defended

2017Arturs CintiņšODS tērauda izejmateriālu lokālās struktūra analīze izmantojot Ti un Y K-malas rentgenabsorbcijas spektroskopiju.ODS steel raw material local structure analysis using Ti and Y K-edge X-ray absorption spectroscopy.Dr.phys. Andris AnspoksUniversity of Latvia
Inga JonāneNanokristāliskā itrija oksīda lokālās struktūras pētījumiStudy of nanocrystalline yttrium oxide local structureDr.phys. Aleksejs KuzminsUniversity of Latvia
Gatis PriedītisEiropija jonu luminiscence nātrija alumosilikāta-stroncija fluorīda stikla keramikāsLuminiscence of europium ions in sodium aluminosilicate-strontium fluoride glass ceramicsMSc. Meldra Ķemere, Dr.habil.phys. Uldis RogulisUniversity of Latvia
Ieva GraudumaNanostrukturēta titāna dioksīda izmantošana oglekļa dioksīda reducēšanaiNanostructured titania for reduction of carbon dioxideDr.phys. Jānis KleperisUniversity of Latvia

2016

Arturs Bundulis

Organisko materiālu trešās kārtas dielektriskās uzņēmības noteikšana ar "Z-scan" metodi

Determination of third order dielectric susceptibility of organic materiāls by the z-scan technique

Dr.phys. Edgars Nitišs

University of Latvia

Edgars Butanovs

Pārejas metālu halkogenīdu 1D un 2D nanostruktūru sintēze un raksturošana

Synthesis and characterization of 1D and 2D transition metal chalcogenide nanostructures

Dr.phys. Boriss Poļakovs

University of Latvia

Aleksejs Zolotarjovs

Ar plazmas elektrolītiskās oksidēšanas metodi iegūto modificēto alumīnija oksīdu pārklājumu luminiscences īpašību izpēti

Luminescence properties of modificated aluminacoatings prepared with plazma electrolytic oxidation

Dr.phys. Krišjānis Šmits

University of Latvia

Mārtiņš Osis

Augšup-pārveidotā luminiscence ar cēriju, holmiju un iterbiju aktivētā oksifluorīdu stikla keramikā

Up-conversion luminescence in cerium, holmium and ytterbium doped oxyfluoride glass ceramics

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,
Guna Krieķe

University of Latvia

2015

Meldra Ķemere

Luminiscences pētījumi ar diviem retzemju joniem aktivētos oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

Luminescence studies of oxyfluoride glasses and glass-ceramics co-activated with two rare-earth ions

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

University of Latvia

Antons Cvetkovs

ZnxCd1-xO polikristālisko plāno kārtiņu iegūšana un īpašības

Production of ZnxCd1-xO polycrystalline thin films and their properties

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

University of Latvia

Mārtiņš Vanks

Jonizējošā starojuma radītās optiskās absorbcijas izmaiņas PLZT keramikā

Optical absorption changes caused by ionizing radiation in PLZT ceramics

Dr.habil.phys. Donats Millers

University of Latvia

Reinis

Ignatāns

Nātrija-Bismuta titanātu saturošu cieto šķidrumu struktūra

Structure of solid solutions containing sodium-bismuth titanate

Dr.phys. Ēriks Birks

University of Latvia

Krista Klismeta

Azobenzolu saturoša molekulārais stikls kā optiskā ieraksta materiāls

Azobenzene containing molecular glass as an optical recording material

Dr.phys. Jānis Teteris

University of Latvia

Ansis Ecis

Augsti jonizētas pulsējošas plazmas magnetrono izputināšanas procesu izstrāde volframa oksīdu plāno kārtiņu iegūšanai

Development of wolfram oxide thin film deposition process by high power impulse magnetron sputtering

Dr.habil.phys. Juris Purāns

University of Latvia

Mārtiņš Narels

Piranilidena atvasinājumu optiskās un pastiprinātās spontānās emisijas īpašības PVK matricā

Optical and amplified spontaneous emission properties of pyranyliden derivatives in PVK matrix

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

Jūlija Perveņecka

DMABI savienojuma un tā atvasinājumu plāno kārtiņu elektriskās īpašibas

Electrical properties of thin films of DMABI compound and its derivatives

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

Igors Mihailovs

Racionālas kvantu ķīmiskās aprēķinu metodes izvēle molekulu jonizācijas enerģijai un elektrontieksmei kondensētā fāzē

Selection of reasonable quantum chemical computational method for ionization energy and electron affinity of molecules in condensed state

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis,

Dr.habil.chem. Valdis Kampars

Riga Technical University

Anete Krūmiņa

Eu jonu saturošu luminiscento pārklājumu iegūšana ar plazmas elektroķīmisko oksidācijas metodi

Eu ion luminescent coatings prepared by plazma electrolytic oxidation

Dr.phys. Krišjānis Šmits,

Dr.chem. Guntars Vaivars

University of Latvia

Karīna Bikova

Elektroforētiska LiFePO4 kārtiņu iegūšana un fizikāli ķīmiskās īpašības

Electrophoretic deposition, physical and chemical properties of LiFePO4 films

Dr.chem. Gunārs Bajārs,

G.Kučinskis

University of Latvia

Anna Dorondo

Grafēna/metāla oksīda kompozītu kārtiņu elektroforētiska uzklāšana un fizikāli ķīmiskās īpašības

Electrophoretic deposition, physical and chemical properties of graphene/metal oxide composite films

Dr.chem. Gunārs Bajārs

University of Latvia

Andrejs Česnokovs

TiO2 nanocauruļu fotokatalitiskās aktivitātes kvantu ķīmijas pētījumi

Quantum chemical study of photocatalytical activity of TiO2 nanotubes

Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs

University of Latvia

Guna Krieķe

Erbija jonu luminiscence oksifluorīdu stiklā un β-NaYF4 saturošajā keramikā

Luminescence of erbium ions in oxyfluoride glass and glass ceramic containing β-NaYF4

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

Riga Technical University

Pēteris Lesničenoks

Mezoporainu lielas virsmas materiālu izmantošanas iespēju pētījumi ūdeņraža uzglabāšanas pielietojumam autoindustrijā

Research of hydrogen storage in meso-porous large surface area materials for applications in automotive industry

Dr.phys. Jānis Kleperis,

R. Merijs-Meri

Riga Technical University

Jānis Zemītis

IIIa grupas elementu piemaisījumu ietekmes izpēte uz Fe2O3 plāno kārtiņu fizikālķīmiskajām īpašībām

Influence of group IIIA elements impurities on the physicochemical properties of Fe2O3 thin films

Dr.phys. Jānis Kleperis,

Dr.phys. Mārtiņš Vanags,

Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri

Riga Technical University

Oļegs Lisovskis

DFT modeling of S and N co-doped anatase (101) TiO2 nanotubular photocatalysts for water splitting

Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs

Uppsala University

2014

Andris Antuzevičs

Skandija fluorīda elektronu paramagnētiskās rezonanses spektri

Electron paramagnetic resonance spectra of scandium fluoride

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

University of Latvia

Ainārs Knoks

Ar pirolīzes izsmidzināšanas un anodēšanas metodēm iegūtu metālu oksīdu plāno kārtiņu heterostruktūru fotofizikālo īpašību pētījumi

The research of photo-physical properties of metal oxide thin film heterostructures obtained with spray pyrolysis and anodising methods

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

Virgīnija Liepiņa

Luminiscences mehānisma pētījumi SrAl2O4:Eu, Dy materiālā

The study of luminiscence mechanism in SrAl2O4:Eu, Dy material

Dr.habil.phys. Donats Millers

University of Latvia

Māra Gudakovska

Ūdeņraža tehnoloģijas ieviešana transporta sektorā Rīgā: ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtējums

The implementation of hydrogen technology in the transport sector in Riga: the impact on air quality assesment

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

Artūrs Gruduls

Glicerīna ietekme uz biogāzes ražošanu jaunas konstrukcijas laboratorijas bioreaktorā

Glycerol impact on biogas production in novel design laboratory-scale bioreactor

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

Kundziņa Lelde

Ar Mn leģētas PLZT 8/65/35 elektrooptiskās keramikas novecošanās un atmiņas efektu izpēte

Investigation of ageing and memory effects in Mn doped PLZT 8/65/35 electrooptical ceramic

Dr.habil.phys. Vilnis Dimza,

Dr.habil.phys. Māris Knite

Riga Technical University

Lesiņa Natālija

Iekārtas izstrāde akomodācijas atbildes noteikšanai ar polihromatiskiem stimuliem

Development of a device for measuring accommodative response with polichromatic stimuli

Dr.phys. Varis Karitāns

University of Latvia

Štrausa Madara

Optisko aberāciju ietekme uz mākslīgas tīklenes asinsvadu diametra novērtēšanu

Influence of optical aberrations on diameter determination of artificial retinal blood vessels

Dr.phys. Varis Karitāns

University of Latvia

Jansone Liene

Mākslīgas tīklenes biezuma mērīšana ar Šaka-Hartmana aberometru

Measurement of artificial retinal thickness with Shack-Hartmann aberrometer

Dr.phys. Varis Karitāns

University of Latvia

Gribane Arina

Defokusa un gaismas izkliedes salīdzinājums

Comparison of defocus and light scattering

Dr.phys. Varis Karitāns

University of Latvia

Tiščicka Viktorija

Noguruma ietekme uz kontūru pamanīšanu

Effect of fatigue on contour detection

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

Viļuma Madara

Perifērās redzes treniņi ar statiskiem un dinamiskiem stimuliem basketbolistiem

Peripheral vision training with static and dynamic stimuli of basketball players

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

2013

Bergmane Jeļena

Amorfu un rekristalizētu amorfa silīcija plāno kārtiņu optisko un elektrofizikālo īpašību pētījumi

Research of optical and electrophysical properties of amorphous and crystallized silicon thin films

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

Brice Inga

Ar Ce un Eu joniem aktivētu oksifluorīdu stikla un stikla keramiku luminiscence

The luminescence of oxyfluoride glass and glass ceramics doped by Ce and Eu ions

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

University of Latvia

Grigorjeva Jana

Nanostrukturētu salikto nitrīdu AlxGA1-xN luminescence

Luminescence of nanostructured compound nitrides AlxGA1-xN

Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa

University of Latvia

Gržibovskis Raitis

Piranilidena fragmentu saturošu savienojumu amorfo plāno kārtiņu fotoelektriskās īpašības

Photoelectrical properties of amorphous thin films of pyranyliden fragment containing compounds

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

Pudžs Kaspars

Lādiņnesēju kustīguma noteikšana indandiona grupu saturošu AZO savienojumu plānās kārtiņās

Determination of charge carrier mobility in thin films of indandione group containing AZO compounds

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

Romanova Alina

Ar PECVD metodi iegūtu plānu amorfu Si kārtiņu kristalizācijas procesa pētīšana, izmantojot struktūras analīzes un mikroskopijas metodes

Study of crystallization process in amorphous thin Si films obtained by PECVD sputtering, using structural analysis and microscopy methods

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

Sorokins Aleksandrs

Ar alumīniju leģētā cinka oksīda termodinamiskie aprēķini no pirmajiem principiem

Thermodynamic ab Initio Calculations on Al-doped Zinc Oxide

Dr. rer. Nat. Deniss Grjaznovs

University of Latvia

Zubkins Mārtiņš

Magnetronu uzputināšanas procesu izstrāde p un n tipa caurspīdīgu, elektrovadošu slāņu iegūšanai uz ZnO bāzes

Development of magnetron sputtering process for p and n type transparent conducting coatings based on ZnO

Dr.habil.phys. Juris Purāns

University of Latvia

Žguns Pjotrs

ScF3 elektroniskās struktūras un režģa dinamikas kvantu ķīmiskie aprēķini

Quantum chemistry calculations on ScF3 electronic structure and lattice dynamics

Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs

University of Latvia

Ieva Jekabsone

Binokulāru un atdalītu pēcattēlu krāsas mērījumi dažādu fona spožumu gadījumos

Binocular and dichoptic measurement of afterimages on different luminance backgrounds

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

Renārs Trukša

Adaptācijas ietekme uz datorizēta krāsu redzes un anomaloskopa testa rezultātiem

Influence of adaptation on computerized color vision and anomaloscope test results

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

Valery Garajevs

Nafion membrānas modificēšana ar jonu šķidrumiem

Modification of NafionR membrane with ionic liquids

Dr.chem. Guntars Vaivars

University of Latvia