Aizstāvētie bakalaura darbi

Gads

Vārds, Uzvārds

Bakalaura darba nosaukums

Bakalaura darba nosaukums (angļu valodā) Darba vadītājs Vieta, kur darbs tika aizstāvēts
2022 Mihails Kāraušs Ar elektroforētiskās izgulsnēšanas metodi iegūts pārejas metālu un reducēta grafēna oksīda anodmateriāls litija jonu baterijām Electrophoretically deposited transition metal and reduced graphene oxide composite films as anode for lithium- ion batteries M.Ing. Kaspars Kaprāns, Dr. Gints Kučinskis LU
  Roberts Oliņš Funkcionalizētu oglekļa materiālu iegūšana un pielietojums enerģijas uzkrāšanai   M.Ing. Pēteris Lesničenoks, M.Sc. Ainārs Knoks RTU
  Kitija Alise Štucere Karbēnu-metāla-amīnu atvasinājumu emisijas īpašību pētījumi plānās kārtiņās dažādās temperatūrās Studies of the emission properties of carbene-metal-amine derivatives in thin films at different temperatures Asoc. prof. Dr. phys. Aivars Vembris LU
  Edvards Strods Automātiska dezinfekcijas līdzekļa pārpildes-uzpildes iekārta   Dr.sc.ing. Irīna Boiko RTU
  Arturs Atvars Mehāniskās aktivācijas ietekme uz nātrija bismuta titanāta keramikas izgatavošanu Role of mechanical activation on sintering NBT ceramics Dr. phys. Marija Dunce, Asoc. prof. Dr. chem. Guntars Vaivars LU
  Aleksandrs Začinskis F-centru un irīdija piemaisījumu aprēķini no pirmajiem principiem gallija oksīdā polimorfos First-principles calculations of F-centers and iridium impurities in gallium oxide polymorphs Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs LU
  Jūlija Lukaševiča NiO režģa dinamikas pētījumi ar apgriezto Monte-Karlo metodi Study of NiO lattice dynamics using reverse Monte Carlo method Dr. phys. Aleksejs Kuzmins LU
  Vitālijs Dimitrijevs Režģa dinamikas rentgenabsorbcijas spektroskopija metālos ar kubiskām un heksagonālām struktūrām X-ray absorption spectroscopy of lattice dynamics in metals with cubic and hexagonal structures Dr. phys. Aleksejs Kuzmins LU
2021 Agnese Spustaka Cinka oksīda luminiscentās īpašības Luminescence properties of zinc oxide Dr.phys. Virgīnija Vītola LU
  Alise Podelinska Ar CVD metodi sintezētu dimanta kristālu Ramana spektroskopija Raman spectroscopy of diamond crystals synthesized by CVD method Dr.phys. Jevgēnijs Gabrusenoks LU
  Anete Bērziņa SU-8 viļņvadu optiskā gāzu sensora izveide ar optiskās litogrāfijas tehniku un tā optisko īpašību raksturošana Development of SU-8 waveguide optical gas sensor with optical lithography technique and characterization of its optical properties Ph.D. Arturs Bundulis LU
  Edgars Straumanis Zinātnisko rakstu un to autoru citējamības tendenču izvērtēšana un salīdzināšana Citation trend analysis and comparison of scientific articles and authors Ph.D. Aleksejs Zolotarjovs LU
  Inese Jansone Daudzvalodu kompetences loma angļu leksikas apguvē The role of multilingual competence in acquiring English vocabulary Asociētā profesore Vita Kalnbērziņa LU
  Jeļena Sušinska Atkvēlināšanas ietekme uz struktūru ar ātrajiem 36S joniem apstarotos LiF monokristālos Thermal annealing effect on the structure of LiF single crystals irradiated with swift 36S ions Mg. phys. Līga Bikše LU
  Luīze Dipāne Kadmija sulfīda nanovadu virsmas pasivācija vides apstākļu izraisītas degradācijas samazināšanai Cadmium sulfide nanowire surface passivation to reduce environmental degradation Ph.D. Edgars Butanovs LU
  Margarita Anna Zommere Difensulfonu un benzofenonu atvasinājumu optiskie pētījumi 3. paaudzes organiskām gaismu emitējošām diodēm Optical studies of diphenyl sulfone and benzophenone derivatives for organic light-emitting diodes of third-generation Dr.phys. Aivars Vembris LU
  Miļena Dile Ar mangānu aktivētā cinka sulfīda nanomateriālu sintēze Synthesis of manganese-doped zinc sulfide nanomaterials Mg. Katrīna Laganovska LU
  Ojārs Mārtiņš Eberliņš Elektrokaloriskais efekts perovskīta struktūras segnetoelektriķos pie liela elektriskā lauka Electrocaloric effect of perovskite structure ferroelectrics at large electric fields Dr.Phys. Ēriks Birks LU
  Samanta Homiča SPĒĒK kompozītmembrānas nātrija jonu baterijām SPEEK composite membranes for sodium ion batteries Dr.chem. Guntars Vaivars LU
  Viktorija Paramonova Hologrāfiskais ieraksts azo-benzola DO-3 un epoksīda sintēze Holographic recording azobenzene DO-3 and epoxide synthesis Dr.phys. Jānis Teteris LU
2020 Patrīcija Paulsone Jaunu sintēzes stiklu veidojošu piraniliden atvasinājumu gaismas pastiprināšanas īpašību pētījumi Investigation of light amplification properties of new synthesized glass forming pyranyliden derivatives Dr.Phys. A. Vembris LU
  Oskars Bitmets PEDOT saturošu nanošķiedru iegūšana, izmantojot elektrovērpšanas metodi, un to elektrisko īpašību raksturošana Fabrication of PEDOT containing nanofibers using electrospinning method and study of their electrical properties Dr.phys. Kaspars Pudžs LU
  Reinis Kaparkalējs Osmozes parādība sulfonēta poliēterēterketona un cirkonija dioksīda kompozīta membrānās KHCO3 šķīdumā Osmosis in sulfonated polyetheretherketone and zirconium dioxide composite membranes in a KHCO3 solution Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars LU
  Ināra Ņesterova Na2FeP2O7/C sintēze un elektroķīmiskās īpašības Na2FeP2O7/C: synthesis and electrochemical properties Dr.phys. Gints Kučinskis LU
  Aija Kalniņa Ar divvērtīga mangāna joniem aktivēta magnija germanāta materiāla ilgspīdošā luminiscence Persistent luminescence of divalent manganese doped magnesium germanate material Msc Guna Doķe LU
  Čiro Frederiko Tipaldi Režģa dinamikas aprēķini MgxZn1-xO cietajiem šķīdumiem Lattice dynamics of MgxZn1-xO solid solutions Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks LU
  Haralds Ozols Elektronu paramagnētiskās rezonanses spektru superhipersīkstruktūra ar hromu aktivētā lantāna oksihlorīdā Electron paramagnetic resonance spectra superhyperfine structure in chromium doped lanthanum oxychloride Dr.phys. Andris Antuzevičs LU
  Viktorija Pankratova Koaktivētā Gd3(Ga,Al)5O12:Ce kristālu luminiscences īpašību pētīšana Study of luminescence properties of co-doped Gd3(Ga,Al)5O12:Ce crystals Dr. phys. Anatolijs Šarakovskis LU
  Rihards Ruska Sarkanā un infrasarkanā luminiscence platzonu materiālos Red and infrared luminescence in wide band gap materials Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa LU
  Kaspars Vītols Eiropija jonu fotoluminiscence sudraba nanodaļiņas saturošā oksifluorīdu stikla keramikā Photoluminescence of Europium Ions in Oxyfluoride Glass Ceramics Containing Silver Nanoparticles Msc Meldra Ķemere LU
2019 Jēkabs Cīrulis No temperatūras atkarīga gadolīnija jonu iebūvēšanās kalcija fluorīda nano/mikrodaļiņās Temperature dependent gadolinium ion incorporation in calcium fluoride nano/micro-particles Dr. phys. A. Antuzēvičs LU
  Normunds Straut¬nieks P3HT plānu kārtiņu īpašību pētījumi 3D printētu termoelektrisko ierīču pielietojumiem Study of P3HT thin film properties for 3D printed thermoelectric device application Dr. phys. K. Pudžs LU
  Ernests Einbergs Ar hromu leģēta alumīnija oksīda izmantojamība dozimetrijā Usability of chrome doped alumina in dosimetry M. Sc. A. Zolotarjovs LU
  Krišjānis Roze Ar fluoru aktivēta un sārmu metāliem leģēta silīcija dioksīda optisko īpašību noteikšana Optical properties of fluorine activated and alkali metal doped silicon dioxide M. Sc. K. Laganovska LU
  Miks Jurjāns Nātrija bismuta titanāta un uz tā bāzes veidotu cieto šķīdumu elektromehāniskās īpašības Electromechanical properties of pure and doped sodium bismuth titanate Dr. phys. Ē. Birks LU
  Edgars Strauma¬nis Programmatūras izstrāde elementāro procesu noteikšanai no eksperimentāliem datiem Software development for determining elementary processes from experimental data M. Sc. A. Zolotarjovs LU
  Madara Leimane Sārmu metālu piemaisījumu ietekme uz amorfa silīcija dioksīda optiskajām īpašībām Influence of alkali metals on the optical properties of amorphous silicon dioxide M. Sc. I. Bite LU
  Karīna Taranda Neaktivētu un F-aktivētu silīcija dioksīda nanodaļiņu sintēze Synthesis of inactivated and F-activated silicon dioxide nanoparticles M. Sc. I. Bite LU
  Viktorija Novikova Cirkonija oksīda nanodaļiņu ietekme uz sulfurētu poliēterēterketona membrānu stiklošanās temperatūru The dependence of glass transition temperature of sulfonated polyetheretherketone membranes on zirconia nanoparticle additives Dr. chem. G. Vaivars LU
2018 Krišjānis Auziņš Fosforiscējošu pārklājumu iegūšana ar plazmas elektrolītiskās oksidācijas metodi Production of phosphorescent coatings using plasma electrolytic oxidation method Dr. phys. Krišjānis Šmits LU
  Jānis Čipa Rentgenstarojuma izraisīti procesi litija ortosilikāta minilodītēs ar litija metatitanāta piedevām X-ray induced effects in lithium orthosilicate pebbles with addations of lithium metatitanate M.Sc. Aleksejs Zolotarjovs LU
  Kārlis Jirgensons Augšuppārveidotā luminiscence ar erbiju aktivētā NaYF4 Upconversion luminescence in erbium doped NaYF4 Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis LU
  Mārcis Lielbārdis Lādiņnesēju kustīguma noteikšana karbozola grupu saturošās organiskās plānās kārtiņās Determination of charge carrier mobilities in organic thin films containing carbazol groups Dr.phys. Aivars Vembris LU
  Ingars Lukoševičs Synthesis and studying of reduced few-layered graphene coatings in gas sensor applications Fabrication and study on applications in gas sensors of few layer graphene coating Dr.phys. Jānis. Kleperis LU
  Dace Ņilova Pārejas metālu halkogenīdu mikrokristālu ultraskaņas eksfoliācija un fotoelektrisko īpašību pētījumi Ultrasonic exfoliation of transition metal dichalcogenide microcrystals and characterization of their photoelectric properties M.Sc. Edgars Butanovs LU
  Elīna Pavlovska Luminiscences procesi ar erbiju aktivētā bārija lutēcija fluorīdā un to atkarība no temperatūras un erbija jonu koncentrācijas Luminescence of erbium doped barium lutetium fluoride and its dependence from temperature and erbium concentration Dr.phys. Jurģis Grūbe LU
  Jānis Užulis Termoelektrisko īpašību pētījumi tetratiotetracēna atvasinājumu plānās kārtiņās Studies of Thermoelectrical Properties of Tetrathiotetracene derivative thin films M.Sc. Kaspars Pudžs LU
  Dāvis Zavickis Nanodaļiņu defektu agregatizācijas pētījumi 2D dzelzs režģī: kinētiskā Monte Karto modelēšana Nanoparticle defect aggregation studies in 2D iron lattice – kinetic Monte Carlo simulations Dr.phys. Guntars Zvejnieks LU
  Artūrs Kalašņiks FTIR spektrometrijas pielietošana silīcija apstrādes tehnoloģijas novērtēšanai FTIR analysis of impurities in FZ silicon single crystals grown by different technologies Dr.phys. Georgijs Čikvaidze LU
2017. Dāgs Olšteins Caurspīdīgu nanostrukturētu keramiku iegūšana un izpēte Sintering and research of transparent nanostructured ceramics Dr.phys. Krišjānis Šmits LU
  Poļina Krivolapova Metālisko un heterogēno nanodaļiņu iegūšana ar lāzerablacijas metodi šķidrumā Synthesis of pure and heterogeneous metallic nanoparticles using laser ablation in liquid Dr.phys. Jeļena Butikova LU
  Ginta Kazuša ZnO plāno kārtiņu izgatavošana pie zemām temperatūrām ar reaktīvo magnetrono izputināšanas metodi un to raksturošana Deposition and characterization of ZnO thin films deposited by reactive magnetron sputtering at low temperatures MSc. Mārtiņš Zubkins LU

2016.

Ansis Ansbergs

Eiropija jonu luminiscence oksifluorīdu stiklā un stikla keramikā

Europium ion luminescence in oxyfluoride glass and glass ceramics

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

LU

 

Paula Jankovska

Alumīnija nitrīda nanopulvera spektrālais raksturojums

Spectral characterization of aluminum nitride nanopowder

Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa

LU

 

Jurijs Rafaļskis

Skandija trifluorīda struktūras pētīšana, izmantojot molekulāro dinamiku

Molecular dynamics studies of scandium trifluoride structure

Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs

LU

 

Jānis Sperga

Ar eiropiju un disproziju koaktivētu oksifluorīdu stiklu luminiscence

Luminescence of europium and dysprosium co-doped oxyfluoride glasses

Meldra Ķemere

LU

 

Everita Vīna

Lāzera stara fotoinducētais dihroisms As45Se15S40 materiālā

Laser beam photoinduced dichroism in As45Se15S40 material

Dr.phys. Māra Reinfelde

LU

 

Andris Pāvils Stikuts

Rezonatora parametru noteikšana sadalītās atgriezeniskās saites lāzeriem no DCM atvasinājumiem PVK matricā

Determination of resonator parameters of distributed feedback lasers made of DCM derivatives in a PVK matrix

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Ģirts Zāģeris

Prazeodīma luminiscence oksifluorīdu stiklā un nātrija lantānfluorīdu saturošā oksifluorīdu stikla keramikā

The luminescence of praseodymium in oxyfluoride glass and oxyfluoride glass ceramic containing sodium lanthanum fluoride

Dr.phys. Jurģis Grūbe

LU

 

Aigars Rasnačs

Termoelektriskā efekta pētījumi šķīdumos elektroķīmiskā šūnā

Research of thermo-electric effect in electrochemical cell liquids

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Elza Līna Liniņa

SU-8 viļņvadu izveide ar tiešā ieraksta lāzera litogrāfijas tehniku, un to optisko īpašību raksturošana

Fabrication and characterization of SU-8 optical waveguides using direct write laser lithography

Dr.phys. Edgars Nitišs

LU

2015.

Edvīns Ļetko

Gadolīnijs kā paramagnētiskā zonde nano-kristāliskās fāzes detektēšanai oksifluorīdu stiklu keramikās

Gadolinium as a paramagnetic probe for nano-crystalline phase detection in oxyfluoride glass ceramics

Dr.phys. Andris Fedotovs,

Andris Antuzevičs

LU

 

Kristaps Štrāls

Augšup-pārveidotā luminiscence ar Er3+ joniem aktivētā LaInO3

Up-conversion luminiscence in Er3+ doped LaInO3

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

LU

 

Jānis Mateuss

Grafēna/metāla oksīda kompozīta elektroforētiska iegūšana un fizikāli ķīmiskās īpašības

Electrophoretic deposition, physical and chemical proporties of graphene/metal oxide composite films

Dr.chem. Gunārs Bajārs

LU

 

Mārcis Rublāns

Elektroforētiskā nogulsnēšanā iegūtu titāna dioksīda - volframa trioksīda pusvadītāju struktūra, absorbcijas un fotostrāvas mērījumi

Absorbance, structure and photocurrent measurements of titanium dioxide - wolfram trioxide semiconductors obtained by electrophoretic deposition_

Dr.chem. Gunārs Bajārs

LU

 

Artis Volkovs

Jonu sastāva spektrometriski pētījumi koronas izlādei ūdens tvaika/gaisa atmosfērā

Spectrometric studies of ion composition in water vapor/air corona discharge

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Staņislavs Ložkins

Protonus vadošu uz Nafion polimēra balstītu kompozītmateriālu sintēze un pētījumi izmantošanai degvielas šūnās

Synthesis and research of proton conductive Nafion based composite materials for fuel cell applications

Dr.phys. Jūlija Hodakovska

LU

 

Maksims Sokolovs

ODS nanodaliņu veidošanas bcc-Fe tilpumā sākuma stadiju modelēšana no pirmajiem principiem

First principles modelling of the initial steps of the ODS particle formation process in bcc-Fe

Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs

LU

 

Inga Jonāne

Itrija oksīda, dzelzs fluorīda un skandija fluorīda lokālās struktūras analīze, izmantojot evolucionāro algoritmu

Analysis of local structure of yttirum oxide, iron fluoride and scandium fluoride using evolutionary algorithm

Jānis Timošenko

LU

 

Artūrs Cintiņš

ODS tērauda izejmateriālu lokālās struktūras analīze, izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju

ODS steel raw material local structure analysis using X-ray absorption spectroscopy

Dr.phys. Andris Anspoks

LU

 

Dramačonoka Ilona

Akomodācijas maiņa krāsu stimulu ietekmē

Changes in accommodation using color stimuli

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Forstmane Renda

Noguruma novērtēšana ar krāsu dimensionalitātes testu

Fatigue assessment using color dimensionality test

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

2014.

Arturs Bundulis

Plānu kārtiņu elektro optiskā koeficienta noteikšana ar vājinātās iekšējās atstarošanās metodi

Determination of electro optic coefficient of thin film by attenuated total reflection technique

Edgars Nitišs

LU

 

Edgars Butanovs

Dažādas HOPG gravēšanas metodes grafēna uznešanai uz Si pamatnes

HOPG micropatterning for graphene stamp printing on Si wafer

Dr.phys. Boriss Poļakovs

LU

 

Irēna Skārda

NiO:Ir plāno kārtiņu lokālās struktūras analīze, izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju

The local structure studies of NiO:Ir thin films with X-ray absorption spectroscopy

Andris Anspoks

LU

 

Aleksejs Zolotarjovs

TSL un frakcionētās izspīdināšanas metodes defektu stāvokļu izpētei oksīdu materiālos.

TSL and fraction glow techniques for defect state studies in oxide materials

Dr.phys. Krišjānis Šmits

LU

 

Mārtiņš Osis

Augšup-pārveidotā luminiscence ar erbija joniem aktivētā oksifluorīdu stiklā un stikla keramikā

Up-conversion luminescence in erbium doped oxyfluoride glass and glass ceramics

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,

Guna Doķe

LU

 

Veronika Meņailova

Pirolīzes izsmidzināšanas metodē iegūtu leģētu hematīta plāno kārtiņu struktūra, optiskās un fotoelektroķīmiskās īpašības

Research of the structure, optical and photoelectrochemical properties of the doped hematite thin films obtained by the spray pyrolysis method

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Romāns Ledeņovs

Elektrogalvanizācijas metodē iegūtu pusvadītāju plāno kārtiņu struktūra, optiskās un fotoelektroķīmiskās īpašības

Study of the structure, optical and photoelectrochemical properties of the semi-conductor thin films obtained by the method of electrodeposition

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Kārlis Roķis

Ūdens sadalīšanās pētījumi elektromagnētiskā laukā

Water splitting study in the electromagnetic field

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Edgars Rumkovskis

Skābekļa vakanču agregatizācijas pētījumi SrTiO3 perovskītā ar kinētisko Monte Karlo metodi

Kinetic Monte Carlo simulation of Oxygen vacancy aggregation in SrTiO3 perovskite

Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks

LU

 

Jēkabs Narvaišs

Sintēzes atmosfēras ietekme uz augšup-pārveidotās luminiscences īpašībām NaLaF4:Er3+ materiālā

Impact of synthesis atmosphere on the properties of up-conversion luminescence in NaLaF4:Er3+ material

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,

Guna Krieķe

LU

 

Jānis Kalniņš

Piranilidena fragmenta saturošu organisko vielu plāno kārtiņu pastiprinātās spontānās emisijas īpašības

Amplified spontaneus emission properties of thin films of pyranyliden fragment containing organic compounds

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Ingmārs Felcis

LED moduļu spektru pētījumi

Spectral investigation of LED modules

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis,

Sergejs Burtovojs

LU

 

Krišjānis Kirilovs

Daudzfotonu procesā ierosināta luminiscence ar Yb3+ un Tm3+ aktivētā NaLaF4 matricā

Up-conversion luminescence in Yb3+ and Tm3+ doped NaLaF4

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,

Jurģis Grūbe

LU

 

Mārtiņš Jirgensons

Fotoinducētā dubultlaušana un virsmas reljefa veidošanās amorfās As2S3 kārtiņās

Photoinduced birefringence and surface relief formation in amorphous As2S3 films

Dr.phys. Jānis Teteris

LU

 

Kristīne Muižniece

Krāsainu stimulu radītā dziļuma uztvere

Induced depth perception by chromatic stimuli

Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš

LU

2013.

Jūlija Perveņecka

Pusvadītāju plāno kārtiņu iegūšana ar plazmas ķīmisko tvaiku uzklāšanas metodi un to īpašību izpēte

Fabrication of semiconductor thin films using plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) method and investigation of their properties

Dr.phys. Jeļena Butikova

LU

 

Edgars Pauksts

Augšup-pārveidotā luminiscence oksifluorīdu stiklā un stikla keramikā ar SrF2:Er3+

Up-conversion luminescence of oxyfluoride glass and glass ceramics with SrF2:Er3+

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

LU

 

Zane Kalniņa

>Nelineāri optiski aktīvu mazmolekulāru organisko stiklu īpašību pētījumi

Investigation of properties of nonlinear optical active low molecular organic glasses

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis

LU

 

Roberts Kiršteins

Aktivētu AlN pulveru luminiscence

Luminescence of doped AlN powders

Dr.phys. Valdis Korsaks

LU

 

Mārtiņš Vanks

ZnO monokristālu luminiscence un inducētā absorbcija

The luminiscence and induced absorbtion of ZnO single crystals

Dr.habil.phys. Donats Millers

LU

 

Reinis Ignatāns

Struktūras pētījumi Na1/2Bi1/2TiO3 - BaTiO3 cietajos šķīdumos

Studies of structure of Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 solid solutions

Aina Plaude,

Dr.phys. Ēriks Birks

LU

 

Kaspars Bulindžs

Radiācijas defektu pētījumi oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

Studies of radiation defects in oxyfluoride glasses and glass-ceramics

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Pēteris Aizpurietis

Tērauda elektrodu un barošanas bloka optimizācija ūdens elektrolīzei

Optimization of steel electrodes and power supply for water electrolysis

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Aleksandrs Kiseļovs

Hologrāfiskais ieraksts amorfās halkogenīdu kārtiņās ar 473 nm lāzera starojumu

Holographic recording in amorphous chalcogenide films with 473 nm laser radiation

Dr.phys. Jānis Teteris

LU

 

Uģis Balmaks

Ar Cd aktivēta ZnO luminiscence

Luminescence of Cd-doped ZnO

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Lāsma Puķina

Ar retzemju joniem aktivētu hidroksilapatītu spektrāli-kinētiskie pētījumi

Spectral-kinetic research of hydroxyapatite doped with ions of rare earth

Dr.habil.phys. Larisa Grigorjeva

LU

 

Elīna Potaņina

Foto-inducētā virsmas reljefa veidošanās As2S3 kārtiņās

Photo-induced formation of surface relief in As2S3 films

Dr.phys. Jānis Teteris

LU

 

Krista Klismeta

Fotoinducētā masas pārbīde azo-savienojumos

Photoinduced mass transport in azo-benzene containing compounds

Dr.phys. Jānis Teteris

LU

 

Mārtiņš Narels

Temperatūras ietekme uz azobenzolu molekulu optiski ierosinātām īpašībām plānās polimēra kārtiņās

Influence of temperature on photoinduced optical properties of azobenzene molecules in thin polymer films

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Santa Popova

Terc-butil grupu saturošo piranilidena atvasinājumu optiskās un elektroluminiscentās īpašības

Optical and electroluminescence properties of terc-butil group containing piraniliden derivatives

Dr.phys. Aivars Vembris

LU

 

Karola Panke

Monokulāri ģenerētu aberāciju interokulārā pārnese

Interocular transfer of monocularly generated aberrations

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Žanete Lulle

Dinamiskā redzes asuma atkarība no gaismas izkliedes pakāpes un stimula kustības ātruma

Dependence of dynamic visual acuity on degree of light scattering and velocity of stimuli

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Alisa Dorofejeva

Drukāto krāsu redzes testu salīdzinājums ar HRR testu

New printed pseudoisochromatic colour vision test's comparison with the HRR test

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Evija Žiba

Krāsu atveidošana dažāda apgaismojuma apstākļos un to attēlošana uz LED monitora

Color rendering under various lighting conditions and their appearence reproduction on LED monitor

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Nataļja Davidenko

Fona ietekme uz pseidoizohromatisku krāsu redzes testu atpazīšanu

Induced depth perception by chromatic stimuliInfluence of background on recognition of pseudoisochromatic color vision tests

Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš

LU

 

Karīna Bikova

LiFePO4 litija jonu bateriju katodmateriāla analīze un optimizācija

Characterisation and optimization of LiFePO4 lithium ion battery cathode material

Dr.chem. Guntars Vaivars

LU

 

Gunita Kolosovska

Piemaisījumu noteikšana solārās tīrības pakāpes silīcija lietņos

Determination of impurities in purified silicon ingots

Dr.chem. Artūrs Vīksna

LU

 

Einārs Sprūģis

Jonu šķidrumu ietekme uz poli(ēterētera ketona) membrānu termiskajām īpašībām

Effect of ionic liquids on thermal properties of poly(ether ether ketone) membranes

Dr.chem. Guntars Vaivars

LU

 

Ainārs Avotiņš

Jonu šķidrumu ietekme uz polimēru membrānu termiskajām un elektriskajām īpašībām

Effect of ionic liquids on thermal and electrical properties of polymer membranes

Dr.chem. Guntars Vaivars

LU

 

Zane Rutkovska

Tehniskā glicerīna fermentācija bioūdeņraža iegūšanai no anaerobiem mikroorganismiem

Techical glycerol fermentation for bio-hydrogen production from anerobic microorganisms

Ilze Dimanta

LU

 

Pēteris Lesničenoks

Ūdeņraža uzglabāšanas iespēju izpēte dabīgā un modificētā ceolītā

Investigation of hydrogen storage capability in natural and modified zeolite

Dr.phys. Jānis Kleperis

RTU

 

Uļjana Sidoroviča

Lūksnes šķiedru auduma fizikālo īpašību izmaiņas pēc metālu un to oksīdu nanodaļiņu uznešanas

The Physical Properties of Bast Fibre Fabrics Change after Nanoparticles of Metals and their Oxides are Applied

Dr.phys. Andrejs Lūsis

RTU

2012.

Andris Antuzevičs

EPR spektru leņķisko atkarību modelēšana LiYF4 kristālā

 

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Ainārs Knoks

Ārējo lauku un temperatūru ietekme uz ferītu plāno kārtiņu veidošanos pirolīzes izsmidzināšanas procesā

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Virgīnija Liepiņa

Ar retzemju elementiem aktivētu aluminātu un silikātu luminiscentās īpašības

 

Dr.phys. Krišjānis Šmits

LU

 

Gundars Strīķis

Spineļa tipa ferītu nanomateriālu iegūšana un īpašības saistītā ūdeņraža daudzuma noteikšana modificētos silīcija dioksīda saturošos materiālos

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Andris Šivars

Saistītā ūdeņraža daudzuma noteikšana modificētos silīcija dioksīda saturošos materiālos

 

Dr.phys. Līga Grīnberga

LU

 

Eduards Titavs

Koronas izlādes pētījumi organizko materiālu polarizēšanai triodes režīmā

 

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis

LU

 

Mikus Voss

Ar Eu3+ aktivēta NaLaF4 sintēze un fotoluminiscence

 

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

LU

 

Ludmila Jefimova

Oksifluorīdu stikla keramiku punktveida defektu pētījumi

 

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

LU

 

Agnese Vicinska

Krāsainu filtru piemeklēšana stereoredzes pētījumiem

 

Dr.phys. Sergejs Fomins

LU

 

Laura Grāvele

Dažādu optisko aberāciju radītā apmiglojuma salīdzinājums

 

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Anete Irkle

Kritiskās fūzijas frekvences atkarība no stimula ekscentritātes

 

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Arina Gribane

Viļņu frontes korektoru izveide fotorezistīvā slānī, izmantojot fotoreducēšanas metodi

 

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Kristaps Vīksna

Elektroniska acs oklūdera izstrāde un aprobācija

 

Dr.phys. Varis Karitāns

LU

 

Ineta Liepiņa

Fotojutīga titāna dioksīda plāno kārtiņu iegūšana ar sola elektrotorēzes metodi un to fizikāli ķīmiskās īpašības

 

Dr.chem. Guntars Vaivars

LU

 

R.Kalniņš

Dabisku mikroorganismu asociāciju izmantošana ūdeņraža iegūšanai ogļhidrātu noārdīšnas procesos

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Māra Gudakovska

Ūdeņradis kā atjaunojamās enerģijas nesējs

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

LU

 

Lelde Kundziņa

Elektrodu materiāla un paraugu virsmas apstrādes ietekme uz dielektriskajiem mērījumiem PLZT keramikā

 

Dr.habil.phys. Vilnis Dimza

RTU

2011.

Jeļena Bergmane

Rekristalizēta amorfa silīcija plāno kārtiņu elektrofizikālās īpašības

 

Guntis Mārciņš

 
 

Inga Brice

Aktivēti oksifluorīdi redzamās gaismas luminoforos

 

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

 
 

Mārtiņš Zubkins

Vakuumtehnoloģisko procesu izstrāde, caurspīdīgu, elektrovadošu slāņu ar noteiktām īpašībām iegūšanai

 

Dr.habil.phys. Juris Purāns

 
 

Ansis Ēcis

Vakuumtehnoloģisko procesu izstrāde, izmantojot optiskās emisijas spektroskopijas (OES) metodi

 

Dr.habil.phys. Juris Purāns

 
 

Rims Janeliukštis

Stikla šķiedras fizikālķīmisko īpašību modificēšana

 

Dr.phys. Andrejs Lūsis

 
 

Jānis Zandersons

Tekstilšķiedru funkcionalizēšanas metodes un procesi

 

Dr.phys. Andrejs Lūsis

 
 

Artūrs Kālis

Nanostrukturētu fotoaktīvu pārklājumu iegūšana un to morfoloģijas, struktūras un īpašību izpēte

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

 
 

Aleksandrs Sorokins

Elektronu lādiņu pārdalījuma LaAlO3/SrTiO3 (001) nano-heterostruktūrās izpēte, izmantojot blīvuma funkcionāla teoriju

 

Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs

 
 

Jana Grigorjeva

Zemo temperatūru luminiscence AlN pulvriem

 

Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa

 
 

Žanna Jevsjutina

Fotoliminicsences procesi dažādi strukturētā Al2O3

 

Dr.phys. Laima Trinklere

 
 

Rūdolfs Spūlis

Ātro zelta jonu izraisītās struktūras un nanomehānisko īpašību izmaiņas LiF kristālos

 

Roberts Zabels

 
 

Kaspars Pudžs

Karbazola atvasinājumu plāno kārtiņu enerģētisko līmeņu noteikšana gaismas emitējošo diožu struktūrās

 

Dr.habil.phys. Inta Muzikante

 
 

Raitis Gržibovskis

Fotovadāmības procesi indandiona atvasinājumu polikristāliskās kārtiņās

 

Dr.habil.phys. Inta Muzikante

 

2010.

Guna Doķe

Augšup-pārveidotā luminiscence ar erbija un iterbija joniem aktivētā NaLaF4 materiālā

 

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

 
 

Dāvis Engers

Temperatūras ietekme uz ķīmiski sakārtotiem polāriem nanoapgabaliem relaksoru tipa svina magnija niobātā

 

Dr.phys. Ēriks Klotiņš

 
 

Maira Indrikova

Indandiona atvasinājumu fotoelektriskās īpašības plānās kārtiņās

 

Dr.habil.phys. Inta Muzikante

 
 

Liene Jēkabsone

Ar metālu pārklātu stikla šķiedras audumu elektriskās īpašības

 

Dr.phys. Ēvalds Pentjušs

 
 

Olga Kiseļova

Paramagnētiskas zondes oksifluorīdu stiklu un stikla keramiku pētījumiem

 

Dr.phys. Andris Fedotovs

 
 

Gints Kučinskis

Litija dzelzs fosfāta un tā plāno kārtiņu fizikālās un elektroķīmiskās īpašības

 

Dr.chem. Gunārs Bajārs

 
 

Zita Lapiņa

Kviešu melnplaukas operatīvās diagnostikas metodes izstrāde

 

Dr.phys. Jānis Kleperis

 
 

Baiba Niparte

Azobenzolu savienojumu fotoizomerācijas procesi plānās kārtiņās.

 

Dr.habil.phys. Inta Muzikante

 
 

Mihails Vdovičenko

Nanodaļiņu optiskā koncentrēšana

 

Dr.phys. Jānis Teteris