Defended bachelor theses

Year

Name, Surname

Bachelor theses (in latvian)

Bachelor theses (in english) SupervisorPlace where theses were defended
2017. Dāgs Olšteins Caurspīdīgu nanostrukturētu keramiku iegūšana un izpēte Sintering and research of transparent nanostructured ceramics Dr.phys. Krišjānis Šmits University of Latvia
Poļina Krivolapova Metālisko un heterogēno nanodaļiņu iegūšana ar lāzerablacijas metodi šķidrumā Synthesis of pure and heterogeneous metallic nanoparticles using laser ablation in liquid Dr.phys. Jeļena Butikova University of Latvia
Ginta Kazuša ZnO plāno kārtiņu izgatavošana pie zemām temperatūrām ar reaktīvo magnetrono izputināšanas metodi un to raksturošana Deposition and characterization of ZnO thin films deposited by reactive magnetron sputtering at low temperatures MSc. Mārtiņš Zubkins University of Latvia

2016

Ansis Ansbergs

Eiropija jonu luminiscence oksifluorīdu stiklā un stikla keramikā

Europium ion luminescence in oxyfluoride glass and glass ceramics

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

University of Latvia

 

Paula Jankovska

Alumīnija nitrīda nanopulvera spektrālais raksturojums

Spectral characterization of aluminum nitride nanopowder

Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa

University of Latvia

 

Jurijs Rafaļskis

Skandija trifluorīda struktūras pētīšana, izmantojot molekulāro dinamiku

Molecular dynamics studies of scandium trifluoride structure

Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs

University of Latvia

 

Jānis Sperga

Ar eiropiju un disproziju koaktivētu oksifluorīdu stiklu luminiscence

Luminescence of europium and dysprosium co-doped oxyfluoride glasses

Meldra Ķemere

University of Latvia

 

Everita Vīna

Lāzera stara fotoinducētais dihroisms As45Se15S40 materiālā

Laser beam photoinduced dichroism in As45Se15S40 material

Dr.phys. Māra Reinfelde

University of Latvia

 

Andris Pāvils Stikuts

Rezonatora parametru noteikšana sadalītās atgriezeniskās saites lāzeriem no DCM atvasinājumiem PVK matricā

Determination of resonator parameters of distributed feedback lasers made of DCM derivatives in a PVK matrix

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

 

Ģirts Zāģeris

Prazeodīma luminiscence oksifluorīdu stiklā un nātrija lantānfluorīdu saturošā oksifluorīdu stikla keramikā

The luminescence of praseodymium in oxyfluoride glass and oxyfluoride glass ceramic containing sodium lanthanum fluoride

Dr.phys. Jurģis Grūbe

University of Latvia

 

Aigars Rasnačs

Termoelektriskā efekta pētījumi šķīdumos elektroķīmiskā šūnā

Research of thermo-electric effect in electrochemical cell liquids

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

 

Elza Līna Liniņa

SU-8 viļņvadu izveide ar tiešā ieraksta lāzera litogrāfijas tehniku, un to optisko īpašību raksturošana

Fabrication and characterization of SU-8 optical waveguides using direct write laser lithography

Dr.phys. Edgars Nitišs

University of Latvia

2015

Edvīns Ļetko

Gadolīnijs kā paramagnētiskā zonde nano-kristāliskās fāzes detektēšanai oksifluorīdu stiklu keramikās

Gadolinium as a paramagnetic probe for nano-crystalline phase detection in oxyfluoride glass ceramics

Dr.phys. Andris Fedotovs,

Andris Antuzevičs

University of Latvia

 

Kristaps Štrāls

Augšup-pārveidotā luminiscence ar Er3+ joniem aktivētā LaInO3

Up-conversion luminiscence in Er3+ doped LaInO3

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

University of Latvia

 

Jānis Mateuss

Grafēna/metāla oksīda kompozīta elektroforētiska iegūšana un fizikāli ķīmiskās īpašības

Electrophoretic deposition, physical and chemical proporties of graphene/metal oxide composite films

Dr.chem. Gunārs Bajārs

University of Latvia

 

Mārcis Rublāns

Elektroforētiskā nogulsnēšanā iegūtu titāna dioksīda - volframa trioksīda pusvadītāju struktūra, absorbcijas un fotostrāvas mērījumi

Absorbance, structure and photocurrent measurements of titanium dioxide - wolfram trioxide semiconductors obtained by electrophoretic deposition

Dr.chem. Gunārs Bajārs

University of Latvia

 

Artis Volkovs

Jonu sastāva spektrometriski pētījumi koronas izlādei ūdens tvaika/gaisa atmosfērā

Spectrometric studies of ion composition in water vapor/air corona discharge

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

 

Staņislavs Ložkins

Protonus vadošu uz Nafion polimēra balstītu kompozītmateriālu sintēze un pētījumi izmantošanai degvielas šūnās

Synthesis and research of proton conductive Nafion based composite materials for fuel cell applications

Dr.phys. Jūlija Hodakovska

University of Latvia

 

Maksims Sokolovs

ODS nanodaliņu veidošanas bcc-Fe tilpumā sākuma stadiju modelēšana no pirmajiem principiem

First principles modelling of the initial steps of the ODS particle formation process in bcc-Fe

Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs

University of Latvia

 

Inga Jonāne

Itrija oksīda, dzelzs fluorīda un skandija fluorīda lokālās struktūras analīze, izmantojot evolucionāro algoritmu

Analysis of local structure of yttirum oxide, iron fluoride and scandium fluoride using evolutionary algorithm

Jānis Timošenko

University of Latvia

 

Artūrs Cintiņš

ODS tērauda izejmateriālu lokālās struktūras analīze, izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju

ODS steel raw material local structure analysis using X-ray absorption spectroscopy

Dr.phys. Andris Anspoks

University of Latvia

 

Dramačonoka Ilona

Akomodācijas maiņa krāsu stimulu ietekmē

Changes in accommodation using color stimuli

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

 

Forstmane Renda

Noguruma novērtēšana ar krāsu dimensionalitātes testu

Fatigue assessment using color dimensionality test

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

2014

Arturs Bundulis

Plānu kārtiņu elektro optiskā koeficienta noteikšana ar vājinātās iekšējās atstarošanās metodi

Determination of electro optic coefficient of thin film by attenuated total reflection technique

Edgars Nitišs

University of Latvia

 

Edgars Butanovs

Dažādas HOPG gravēšanas metodes grafēna uznešanai uz Si pamatnes

HOPG micropatterning for graphene stamp printing on Si wafer.

Dr.phys. Boriss Poļakovs

University of Latvia

 

Irēna Skārda

NiO:Ir plāno kārtiņu lokālās struktūras analīze, izmantojot rentgenabsorbcijas spektroskopiju

The local structure studies of NiO:Ir thin films with X-ray absorption spectroscopy

Andris Anspoks

University of Latvia

 

Aleksejs Zolotarjovs

TSL un frakcionētās izspīdināšanas metodes defektu stāvokļu izpētei oksīdu materiālos

TSL and fraction glow techniques for defect state studies in oxide materials

Dr.phys. Krišjānis Šmits

University of Latvia

 

Mārtiņš Osis

Augšup-pārveidotā luminiscence ar erbija joniem aktivētā oksifluorīdu stiklā un stikla keramikā

Up-conversion luminescence in erbium doped oxyfluoride glass and glass ceramics

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,

Guna Doķe

University of Latvia

 

Veronika Meņailova

Pirolīzes izsmidzināšanas metodē iegūtu leģētu hematīta plāno kārtiņu struktūra, optiskās un fotoelektroķīmiskās īpašības

Research of the structure, optical and photoelectrochemical properties of the doped hematite thin films obtained by the spray pyrolysis method

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

 

Romāns Ledeņovs

Elektrogalvanizācijas metodē iegūtu pusvadītāju plāno kārtiņu struktūra, optiskās un fotoelektroķīmiskās īpašības

Study of the structure, optical and photoelectrochemical properties of the semi-conductor thin films obtained by the method of electrodeposition

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

 

Kārlis Roķis

Ūdens sadalīšanās pētījumi elektromagnētiskā laukā

Water splitting study in the electromagnetic field

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

 

Edgars Rumkovskis

Skābekļa vakanču agregatizācijas pētījumi SrTiO3 perovskītā ar kinētisko Monte Karlo metodi

Kinetic Monte Carlo simulation of Oxygen vacancy aggregation in SrTiO3 perovskite

Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks

University of Latvia

 

Jēkabs Narvaišs

Sintēzes atmosfēras ietekme uz augšup-pārveidotās luminiscences īpašībām NaLaF4:Er3+ materiālā

Impact of synthesis atmosphere on the properties of up-conversion luminescence in NaLaF4:Er3+ material

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,

Guna Krieķe

University of Latvia

 

Jānis Kalniņš

Piranilidena fragmenta saturošu organisko vielu plāno kārtiņu pastiprinātās spontānās emisijas īpašības

Amplified spontaneus emission properties of thin films of pyranyliden fragment containing organic compounds

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

 

Ingmārs Felcis

LED moduļu spektru pētījumi

Spectral investigation of LED modules

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis, Sergejs Burtovojs

University of Latvia

 

Krišjānis Kirilovs

Daudzfotonu procesā ierosināta luminiscence ar Yb3+ un Tm3+ aktivētā NaLaF4 matricā

Up-conversion luminescence in Yb3+ and Tm3+ doped NaLaF4

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis,

Jurģis Grūbe

University of Latvia

 

Mārtiņš Jirgensons

Fotoinducētā dubultlaušana un virsmas reljefa veidošanās amorfās As2S3 kārtiņās

Photoinduced birefringence and surface relief formation in amorphous As2S3 films

Dr.phys. Jānis Teteris

University of Latvia

 

Kristīne Muižniece

Krāsainu stimulu radītā dziļuma uztvere

Induced depth perception by chromatic stimuli

Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš

University of Latvia

2013

Jūlija Perveņecka

Pusvadītāju plāno kārtiņu iegūšana ar plazmas ķīmisko tvaiku uzklāšanas metodi un to īpašību izpēte

Fabrication of semiconductor thin films using plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) method and investigation of their properties

Dr.phys. Jeļena Butikova

University of Latvia

 

Edgars Pauksts

Augšup-pārveidotā luminiscence oksifluorīdu stiklā un stikla keramikā ar SrF2:Er3+

Up-conversion luminescence of oxyfluoride glass and glass ceramics with SrF2:Er3+

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

University of Latvia

 

Zane Kalniņa

Nelineāri optiski aktīvu mazmolekulāru organisko stiklu īpašību pētījumi

Investigation of properties of nonlinear optical active low molecular organic glasses

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis

University of Latvia

 

Roberts Kiršteins

Aktivētu AlN pulveru luminiscence

Luminescence of doped AlN powders

Dr.phys. Valdis Korsaks

University of Latvia

 

Mārtiņš Vanks

ZnO monokristālu luminiscence un inducētā absorbcija

The luminiscence and induced absorbtion of ZnO single crystals

Dr.habil.phys. Donats Millers

University of Latvia

 

Reinis Ignatāns

Struktūras pētījumi Na1/2Bi1/2TiO3 - BaTiO3 cietajos šķīdumos

Studies of structure of Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 solid solutions

Aina Plaude,

Dr.phys. Ēriks Birks

University of Latvia

 

Kaspars Bulindžs

Radiācijas defektu pētījumi oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

Studies of radiation defects in oxyfluoride glasses and glass-ceramics

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

University of Latvia

 

Pēteris Aizpurietis

Tērauda elektrodu un barošanas bloka optimizācija ūdens elektrolīzei

Optimization of steel electrodes and power supply for water electrolysis

Dr.phys. Jānis Kleperis

University of Latvia

 

Aleksandrs Kiseļovs

Hologrāfiskais ieraksts amorfās halkogenīdu kārtiņās ar 473 nm lāzera starojumu

Holographic recording in amorphous chalcogenide films with 473 nm laser radiation

Dr.phys. Jānis Teteris

University of Latvia

 

Uģis Balmaks

Ar Cd aktivēta ZnO luminiscence

Luminescence of Cd-doped ZnO

Dr.habil.phys. Uldis Rogulis

University of Latvia

 

Lāsma Puķina

Ar retzemju joniem aktivētu hidroksilapatītu spektrāli-kinētiskie pētījumi

Spectral-kinetic research of hydroxyapatite doped with ions of rare earth.

Dr.habil.phys. Larisa Grigorjeva

University of Latvia

 

Elīna Potaņina

Foto-inducētā virsmas reljefa veidošanās As2S3 kārtiņās

Photo-induced formation of surface relief in As2S3 films

Dr.phys. Jānis Teteris

University of Latvia

 

Krista Klismeta

Fotoinducētā masas pārbīde azo-savienojumos

Photoinduced mass transport in azo-benzene containing compounds

Dr.phys. Jānis Teteris

University of Latvia

 

Mārtiņš Narels

Temperatūras ietekme uz azobenzolu molekulu optiski ierosinātām īpašībām plānās polimēra kārtiņās

Influence of temperature on photoinduced optical properties of azobenzene molecules in thin polymer films

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

 

Santa Popova

Terc-butil grupu saturošo piranilidena atvasinājumu optiskās un elektroluminiscentās īpašības

Optical and electroluminescence properties of terc-butil group containing piraniliden derivatives.

Dr.phys. Aivars Vembris

University of Latvia

 

Karola Panke

Monokulāri ģenerētu aberāciju interokulārā pārnese

Interocular transfer of monocularly generated aberrations

Dr.phys. Varis Karitāns

University of Latvia

 

Žanete Lulle

Dinamiskā redzes asuma atkarība no gaismas izkliedes pakāpes un stimula kustības ātruma

Dependence of dynamic visual acuity on degree of light scattering and velocity of stimuli

Dr.phys. Varis Karitāns

University of Latvia

 

Alisa Dorofejeva

Drukāto krāsu redzes testu salīdzinājums ar HRR testu

New printed pseudoisochromatic colour vision test's comparison with the HRR test

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

 

Evija Žiba

Krāsu atveidošana dažāda apgaismojuma apstākļos un to attēlošana uz LED monitora

Color rendering under various lighting conditions and their appearence reproduction on LED monitor

Dr.phys. Sergejs Fomins

University of Latvia

 

Nataļja Davidenko

Fona ietekme uz pseidoizohromatisku krāsu redzes testu atpazīšanu

Influence of background on recognition of pseudoisochromatic color vision tests

Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš

University of Latvia

 

Karīna Bikova

LiFePO4 litija jonu bateriju katodmateriāla analīze un optimizācija

Characterisation and optimization of LiFePO4 lithium ion battery cathode material

Dr.chem. Guntars Vaivars

University of Latvia

 

Gunita Kolosovska

Piemaisījumu noteikšana solārās tīrības pakāpes silīcija lietņos

Determination of impurities in purified silicon ingots

Dr.chem. Artūrs Vīksna

University of Latvia

 

Einārs Sprūģis

Jonu šķidrumu ietekme uz poli(ēterētera ketona) membrānu termiskajām īpašībām

Effect of ionic liquids on thermal properties of poly(ether ether ketone) membranes

Dr.chem. Guntars Vaivars

University of Latvia

 

Ainārs Avotiņš

Jonu šķidrumu ietekme uz polimēru membrānu termiskajām un elektriskajām īpašībām

Effect of ionic liquids on thermal and electrical properties of polymer membranes

Dr.chem. Guntars Vaivars

University of Latvia

 

Zane Rutkovska

Tehniskā glicerīna fermentācija bioūdeņraža iegūšanai no anaerobiem mikroorganismiem

Techical glycerol fermentation for bio-hydrogen production from anerobic microorganisms

Ilze Dimanta

University of Latvia

 

Pēteris Lesničenoks

Ūdeņraža uzglabāšanas iespēju izpēte dabīgā un modificētā ceolītā

Investigation of hydrogen storage capability in natural and modified zeolite

Dr.phys. Jānis Kleperis

Riga Technical University

 

Uļjana Sidoroviča

Lūksnes šķiedru auduma fizikālo īpašību izmaiņas pēc metālu un to oksīdu nanodaļiņu uznešanas

The Physical Properties of Bast Fibre Fabrics Change after Nanoparticles of Metals and their Oxides are Applied

Dr.phys. Andrejs Lūsis

Riga Technical University