Aicinām piedalīties valsts pētījumu programmu rezultātu izvērtēšanas konferencēs!

Veicinot zinātnes konkurētspēju un sekmējot valsts prioritāro zinātnes virzienu attīstību, 2010.gadā uzsākta piecu valsts pētījumu programmu īstenošana piecos prioritārajos virzienos. Šogad Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar NK Konsultāciju biroju organizē piecas populārzinātniskās konferences par šādām valsts pētījumu programmām (VPP):

1. Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai (LATENERGI)

21.oktobrī Fizikālās enerģētikas institūtā, Rīgā, Aizkraukles ielā 21

2. Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) (VPP NI)

28.-30.oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1

2. Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem (IMIS)

6.novembrī LU Cietvielu fizikas institūtā Rīgā, Ķengaraga ielā 8

4. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)

26.novembrī Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā, Rīgā, Dzērbenes ielā 27

5. Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai (BIOMEDICINE)

28.novembrī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas telpās Rīgā, Pilsoņu ielā 13

Konferencēs varēs iegūt aktuālāko informāciju par akadēmiskajiem sasniegumiem ne vien pētnieki un izglītības iestāžu mācībspēki, bet arī citi interesenti, jo konferences populārzinātniskajā daļā tiks sniegtas saistošas lekcijas un pētījumu rezultātu demonstrējumi klātienē.

Nenokavējiet iespēju būt informētiem par Latvijas zinātnieku jaunākajiem sasniegumiem!

Pasākumos aicināti piedalīties – valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, zinātnisko un izglītības institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, studenti, masu mediju pārstāvji un citi interesenti.

Lai reģistrētu savu dalību konferencēs, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu, vēlākais trīs darbdienas pirms katras konferences: http://ejuz.lv/ieteikums

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Vinetu Dadeku, tālrunis 67609490, e-pasts: info@nkconsulting.lv

Pielikumā: 21.oktobra konferences programma. Informācija par pārējo konferenču programmām tiks publicēta VPP mājaslapās.

Plašāka informācija par valsts pētījumu programmām un konferenču darba kārtību atrodama:

LATENERGI mājas lapa: www.innovation.lv/fei

VPP NI Letonikas kongresa Programma: http://www.lulavi.lv/aktualitates/view/57

VPP NI mājas lapa: www.nacionala-identitate.lv, www.nacionalaidentitate.lv

IMIS mājas lapa: http://www.cfi.lu.lv/projekti/vpp/

BIOMEDICINE mājas lapa: www.stradini.lv sadaļā Zinātne

NatRes mājas lapa: www.kki.lv sadaļā Zinātniskā darbība (http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=113)

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/valsts-petijumu-progr/7303.html

Uz tikšanos konferencēs!

Informācija par VPP konferencēm

IMIS konferences dienas kārtība

LATENERGI konferences dienas kārtība