23. novembrī, aizklāti balsojot, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja vienpadsmit īstenos locekļus, divus ārzemju locekļus un vienu goda locekli, kā arī četrpadsmit korespondētājlocekļus. Starp viņiem ir arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) vadošais pētnieks un LZA korespondētājloceklis Anatolijs Popovs, kā arī Maksa Planka institūta vadošā pētniece un LZA ārzemju locekle Rotraute Merkle.

A. Popova zinātnisko pētījumu virzieni ir platzonas cietu vielu punktveida un radiācijas defekti, to optiskās īpašības, luminiscence plašā spektra diapazonā; sinhrotrona radiācijas un neitronu spektroskopija; scintilatoru un dozimetrijas materiālu pētījumi; nanomateriāli un nanotehnoloģijas.

Publicētie darbi: H-indekss 39, vairāk nekā 275 žurnālu raksti starptautiskos recenzētos žurnālos (Scopus un Web of Science), kas kopā citēti vairāk nekā 4290 reizes; ir vairāk nekā 350 konferenču prezentāciju.

Sākot no 1993. gada, A. Popovs regulāri strādājis ārzemēs kā vieszinātnieks Eiropā (Vācijā, Francijā, Šveicē, Dānijā) un Japānā. Bijis viesprofesors Dānijā, Spānijā un Kazahstānā. Četru doktora disertāciju oficiālais oponents Tartu Universitātē un četru disertāciju – Viļņas Universitātē. Šobrīd ir divu promocijas darbu vadītājs.

A. Popovs bijis un ir koordinators, vadītājs vai dalībnieks daudzos starptautiskos un Latvijas zinātniskos projektos: ERA-NET, EUROfusion, Horizon 2020, COST, kā arī LZP projektos un Latvijas Valsts pētījumu programmās.

Pieredze organizatoriskajā darbā: Starptautisko konferenču EURODIM, ICDIM, LUMDETR, OMEE, RPS-EFRE Starptautiskās padomdevēju komitejas loceklis un EMRS simpoziju (2021.-2023.g.) priekšsēdētājs.

Savukārt, R. Merkle ir ieguvusi fizikālās ķīmijas doktora grādu 1998. g. Štutgartes Universitātē (Vācija), kur viņas darba vadītājs bija Prof. Helmut Bertagnolli. Kopš tā laika viņa strādā par vadošo pētnieci Cietvielu pētījumu Maksa Planka institūtā Štutgartē. Viņa regulāri organizē konferences par modernās enerģētikas tematiku, ieskaitot Cietvielu joinkas simpozijus EMRS Spring konferencēs. R. Merkle ir žurnāla “Solid State Ionics” zinātniskā sekretāre un speciālo numuru redaktore, kā arī daudzu zinātnisko žurnālu recenzente.

R. Merkle ir 16 promocijas darbu vadītāja.

R. Merkles plašas zinātniskās intereses ietver punktveida defektu veidošanos un transporta joniskajās cietvielās fundamentālie aspekti, reakciju kinētika uz oksīdu virsmām, defekti, transports un reaktivitāte graudu robežās, eksperimentālo un ab initio metožu apvienošana, kā arī cieto oksīdu un protonu keramikas kurināmā šūnas.

R. Merkle ir vairāk nekā 130 zinātnisko publikāciju un 5 grāmatu nodaļu autore ar kopējo citēšanas skaitu 4 282 un Hirša indeksu 38 (Scopus).

R. Merkle sadarbojas ar LU CFI jauno materiālu enerģētikas jomā (kurināmā šūnas, baterijas, fotovoltaika), kopā ar institūta zinātniekiem publicējot vairāk nekā 50 rakstu. R. Merkles ievēlēšana par LZA Ārzemju locekli ievērojami veicinās progresīvu materiālu izpēti šajās jomās, kuras ir nozīmīgas gan Latvijas pētniecības centriem, gan Latvijas industrijai.

 

Informācija par ievēlētajiem LZA īstenajiem locekļiem, korespondētājlocekļiem, ārzemju locekļiem un goda locekļiem atrodama šeit.

LZA Rudens pilnsapulces videoieraksts.

 

Dalīties