Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz Redzes uztveres laboratorijas vadītāja vietu

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības

1. Izglītība:
- doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds fizikā vai pielīdzināmā zinātnes nozarē

2. Profesionālā pieredze:
- pieredze pētnieciskas struktūrvienības vai zinātnisku projektu vadīšanā
- pieredze sadarbībā ar teorētiskajām un eksperimentālajām grupām ārpus savas laboratorijas

3. Profesionālas prasmes:

- teorētiskās zināšanas optikas un redzes optikas jomā, tai skaitā optiskās (oftalmiskās) diagnostikas paņēmienu izpratne
- pieredze darbā ar adaptīvās optikas ierīcēm un optiskām sistēmām
- fotometrijas, kolorimetrijas un multispektrālās analīzes pielietošanas pieredze
- pieredze eksperimentālajā darbā ar cilvēkiem, izmantojot psihofizikas metodes
- spēja orientēties optisko materiālu pielietošanā fotonikas, optiskās un redzes diagnostikas, kā arī optiskas komunikācijas un astronomijas jomās

Valodu zināšanas atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: (https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr):
- valsts valodas zināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (C1)
- angļu valodas prasmes (B2)
- papildu svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

4. Citas prasmes:
- sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes
- spēja sadarboties ar citām Institūta laboratorijām un ārējiem klientiem
- prasme lietišķi risināt darba jautājumus gan ar laboratorijas personālu, gan ar LU CFI administrāciju
- spēja veicināt personāla profesionālo izaugsmi un atjaunošanos
- spēja piesaistīt projektus ar nacionālo un starptautisko finansējumu
- prasme ikdienas darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Iesniedzamie dokumenti
Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LU CFI Personāla daļā šādus dokumentus:
- iesniegumu par piedalīšanos konkursā,
- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus,
- pretendenta dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā, vadīto projektu sarakstu,
- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju,
- laboratorijas attīstības stratēģijas izklāstu (1-2 lpp.).

Laboratorijas vadītājs tiks ievēlēts LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskās padomes sēdē. Pirms vēlēšanām notiks pretendentu uzklausīšana paplašinātās Zinātniskās padomes sēdē par viņu redzējumu par laboratorijas vietu LU CFI un tās attīstības plānu.

Darba samaksa līdz 25,00 euro/h.

Pieteikumi iesniedzami  līdz 2022. gada 20.maijam Ķengaraga ielā 8, LU Cietvielu fizikas institūta sekretariātā 204.telpā. Tālr. uzziņām 67260556.

 

Dalīties