Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā Eiropas Komisijas Apvārsnis 2020 Politikas atbalsta vienība (PSF - Policy Support Facility) ir izvērtējusi Latvijas cilvēkkapitāla attīstības politiku pētniecībā un inovācijās un sagatavojusi rekomendācijas tās uzlabošanai.

Starptautisko ekspertu komanda divu vizīšu laikā (2019. gada 4.-6. septembrī un 20.-22. novembrī) tikās ar Latvijas likumdevējiem un augsta līmeņa politikas veidotājiem, vadošajiem tautsaimniecības nozaru, zinātnisko institūtu, universitāšu un pētniecības organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu to redzējumu par cilvēkkapitāla attīstību pētniecībā un inovācijās un tā lomu Latvijas ekonomikas izaugsmē.

Pēc datu apkopošanas un informācijas analīzes ir tapis ziņojums ar piecām stratēģiskām rekomendācijām veiksmīgai pētniecības un inovāciju cilvēkkapitāla attīstībai Latvijā:

  • Uzlabot pētnieka karjeras pievilcību.
  • Uzlabot doktorantūras studiju absolvēšanas līmeni un kvalitāti.
  • Radīt labvēlīgus apstākļus, kas veicina uzņēmējdarbības un inovāciju ekosistēmu veidošanos un attīstību.
  • Piesaistīt jaunas ieinteresētās puses un nostiprināt esošo lomu, lai paaugstinātu zinātnes un tehnoloģiju (Z&T) jomās strādājošo nodarbinātības līmeni.
  • Veicināt sadarbību un mobilitāti starp augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, vietējām un reģionālajām ieinteresētajām pusēm.

Detalizēti secinājumi, rekomendācijas un rīcības plāns aprakstīti ziņojumā Cilvēkkapitāla attīstība pētniecībai un inovācijām Latvijā

Dalīties