Jānis Timošenko (LU doktorants)

„Kā uzsākt karjeru zinātnē?”

Trešdien, 8.septembrī

plkst. 12.30, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē

 

Referātā dalos ar savu pieredzi, kas iegūta, studējot Latvijas Universitātes fizikas nodaļā un vienlaicīgi meklējot savu ceļu zinātnē. Tiks dots ieskats dažos mana darba lietišķās fizikas (silīcija kristālu audzēšanas procesa skaitliskā modelēšana, sadarbība ar Vācijas uzņēmumu AG Wacker Siltronics) un teorētiskās fizikas (kvantu sūknēšanas process un to aprakstošā modeļa izstrāde) jomā aspektos.

Referāta otrajā daļā tiks aplūkoti EXAFS spektroskopijas pamati un šis metodes piedāvātās iespējas, kā arī jaunās pieejas (molekulārās dinamikas aprēķini, apgrieztā Monte-Karlo metode) EXAFS datu analīzei, kas tiek izstrādātas LU CFI un ir mana jau aizstāvētā maģistra darba un vēl topošā promocijas darba tēma. Kā piemērs jauno metožu pielietojumam tiks aplūkoti izotopiska efekta ietekmes uz kristāliska germānija režģa atomu termiskām svārstībām pētījumi. Tiks parādīta divu izotopu (70Ge un 76Ge) atoma masu atšķirības radītās izmaiņas kristāliskā germānija rentgenabsorbcijas spektra sīkstruktūrā un aplūkotas iespējamās pieejas šī efekta kvantitatīvai raksturošanai. Tiks aplūkoti arī molekulārās dinamikas aprēķinu kristāliskam germānijam rezultāti, tie var tikt izmantoti gan tieši germānija atomu svārstību amplitūdas atrašanai, gan kā līdzeklis rentgenabsorbcijas spektru interpretācijai, ļaujot novērtēt daudzkārtējas izkliedes procesu ietekmi.

Dalīties