Otrdien, 2011. g. 1. martā, plkst. 14:00 un 16:00 Ķengaraga ielā 8 Datoru zālē II stāvā

LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē Jūlija Hodakovska  aizstāvēs promocijas darbu  „Membrānas un membrānas-elektrodu kompleksa materiālu pētījumi pielietojumiem degvielas šūnās" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.fiz. Donāts Millers; Dr.ķīm. Artūrs Vīksna un Dr.inž. Oskars Krievs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

Anotācija

Darbā sintezētas un pētītas membrānas un elektrods membrānas – elektroda sistēmai ūdeņraža degvielas elementam – ierīcei, kas pārveido ķīmisko enerģiju elektriskajā. No izpētītajiem materiāliem protonu apmaiņas membrānai vislabāk atbilst modificēta sulfonēta poli(ēter-ēter-ketona) SPEEK polimērs, uz kura bāzes izstrādāta metode elektronus un protonus vadoša elektrodu materiāla sintēzei no SPEEK un polianilīna polimēriem. Iegūtajiem kompozīta polimēra materiāliem, ko veido viens, divi vai trīs atsevišķi polimēri, noteikta ūdens absorbcijas spēja, veikts Fentona tests, pētīta morfoloģija SEM un atomspēku mikroskopos, mērīta vadāmības temperatūras atkarība, impedances spektroskopija un infrasarkanie spektri. Sintezēts polimēru elektroda materiāls ar jauktu vadāmību – elektronu pārnesi un protonu vadāmību divos dažādos procesos.

_______

LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē Mihails Šorohovs  aizstāvēs promocijas darbu ''TlBr kristālu optisko, elektrisko un virsmas īpašību izpēte; rentgena un gamma-staru detektoru izstrāde" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesors Māris Knite; vadošais pētnieks Jānis Bērziņš un Profesors Artūrs Medvids.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

Anotācija

TlBr kristālus izmanto istabas temperatūrā darbojošos x- un γ-staru detektoros, kuri šo starojumu reģistrē enerģijas diapazonā no 5 keV līdz pat 1 MeV. Tas dod iespēju lietot šos detektorus kosmosā, medicīnā, kā arī radionuklīdu analīzē. Neskatoties uz sasniegto progresu detektoru izgatavošanā, ir vairākas problēmas, kas neļauj izvērst detektoru sērijveida ražošanu. Pašlaik vairākas firmas, kuras audzē kristālus, cenšas attīstīt TlBr kristālu audzēšanas tehnoloģijas, lai iegūtu kvalitatīvus kristālus gan izmantošanai optiskos elementus infrasarkanā spektra rajona, gan arī jonizējošā starojuma detektoros. Taču elektroniskie procesi šajos kristālos ir izpētīti nepilnīgi, nav pietiekamas informācijas par elektriskiem ierosinājumiem, defektiem, piemaisījumiem. Šī darba vispārējais mērķis bija iegūt un apkopot informāciju, kas būtu izmantojama kvalitatīvu jonizējošā starojuma detektoru izgatavošanai no TlBr kristāliem. Tādēļ tika veikti TlBr kristālu elektronisko īpašību pētījumi un to rezultātu analīze, salīdzinot tos ar no šiem kristāliem izgatavoto jonizējošā starojuma detektoru parametrus. Darbā izklāstīti eksperimentos iegūtie dati, veikta to interpretācija un analīze. Pētījumu rezultātā ir atrastas korelācijas starp dažām TlBr kristālu optiskajām īpašībām (absorbcija, luminiscence) un no tiem izgatavoto jonizējošās radiācijas detektoru parametriem; dotas rekomendācijas kristālu audzēšanas uzlabošanai; izstrādāta metodika TlBr kristālu virsmas apstrādei un uzlabota jonizējošā starojuma detektoru izgatavošanas tehnoloģija.

Dalīties