LUCFI 2015/52/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2015/52/ERAF rezultāti
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2015/0028/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 "LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība" vajadzībām. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 panta 16.daļas 2.punktam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līgumcena, bez PVN, EUR

Tiešsaistes pieejas licences (the site licenses) zinātnisko rakstu datubāzēm "SPIE Digital Library" un "SPIE eBooks Collection 1989-2016" 2015.gada decembris – 2016.gada novembris.
CPV kods: 48218000-9.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

18.12. 2015.

 

1

“The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, Inc. (SPIE)” 1000 20th Street, Bellingham, WA 98226 USA;
aģents: Burgundy Information Services Ltd., PO Box 730, Banbury, Oxfordshire, OX16 6ND, UK

09.12.2015.

5 717,93

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Noslēgtais līgums (līguma pielikumi piegādātāja konfidencialitātes noteikumu dēļ netiek publicēti):     

 

Pamatojums iepirkuma procedūras izvēlei:

 

Žurnālu datubāzes ir vieta, kurā var atrast dažādu gadu, izdevumu un tematu recenzētus, zinātniski apstiprinātus rakstus. Šādu rakstu pieejamība ir ļoti svarīga zinātniekiem, doktorantiem un visu līmeņu studentiem, kuri savus pētījumus jebkurā zinātnes jomā sāk ar literatūras pārskatu. Latvijas zinātniskajām institūcijām pieejamās datubāzes sniedz plašu ieskatu esošajos rakstos, tomēr augstākā līmeņa publikācijas vienmēr ļauj ātrāk iepazīties ar pasaules augstākā līmeņa sasniegumiem, jaunākajiem pētījumu virzieniem.
SPIE Digital Library ir Amerikā bāzēts pasaulē visplašākais zinātnisko rakstu resurss, kas ir pieejams optikā un fotonikā. Tas sniedz pieeju vairāk nekā 230000 SPIE žurnālu un konferenču rakstu krājumu tehniskajiem dokumentiem no 1990. gada līdz mūsdienām. Katru gadu nāk klāt vairāk kā 17000 jaunu rakstu. Unikāla ir šīs datubāzes pielaide ekskluzīvām digitālajām grāmatām ne tikai optikā un fotonikā, bet arī fizikā, materiālzinātnē, nanotehnoloģijās u.c. zinātnes nozarēs,  kuru nenodrošina neviena cita datu bāze.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8diviprim panta 16.daļas 2.punktam, jo atbilst PIL 63.panta 1.daļas 2.punkta nosacījumiem (tehnisku iemeslu dēļ līgumu var noslēgt tikai ar The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, Inc. (“SPIE”)).