LUCFI 2015/44/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2015/44/ERAF rezultāti

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2015/0028/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 "LU Cietvielu fizikas institūta institucionālās kapacitātes attīstība" vajadzībām. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
izpildes termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Tiešsaistes pieejas licences (the site licenses) izdevniecības "Nature Publishing Group" žurnāliem atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 7 kalendārās dienas.
CPV kods: 48218000-9.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

27.11.
2015.

08.12.
2015.
10:00

 1

 Macmillan Publishers Limited
The Nature Publishing Group,
Brunel Rd., Basingstoke RG21 6XT, UK

 09.12.2015.

7 (septiņas) kalendārās dienas, skaitot no līguma noslēgšanas 09.12.2015.

29 089,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

LUCFI 2015/44/ERAF Results

 

Contracting Authority: Institute of Solid State Physics University of Latvia (hereinafter - the ISSP); VAT Reg. No. LV90002124925; Address: Kengaraga street 8, Riga, LV-1063, Latvia; Telephone: +371 67187816, Fax: +371 67132778, e-mail: ISSP@cfi.lu.lv, Internet address: www.cfi.lu.lv. Purchase will be performed within the ERDF Project No. 2015/0028/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/011 „Development of the institutional capacity of the Institute of Solid State Physics University of Latvia”. Procurement is organised by the Procurement Commission (hereinafter - the Commission) of the ISSP, established by the Director of ISSP Order No. 5-v dd. 01.09.2014. Procurement will be performed in accordance with the Section 82 of Law “On Public Procurement” of Republic of Latvia.

Subject of the procurement

Estimated contract price (VAT excluded), EUR

Date of publishing invitation

Deadline for submitting offers

Number of submitted offers

Contractor

Date of decision of Procurement Commission

Time of delivery

Contract price (VAT excluded), EUR

The access licenses for on-line access to journals from publisher "Nature Publishing Group" in accordance with the Technical Specification.
Time of delivery as of the day entering into the Contract: 7 (seven) calendar days.
CPV code: 48218000-9

Between
4 000 and 41 999.99 EUR

27.11. 2015

08.12. 2015

10:00

 1

 

Macmillan Publishers Limited
The Nature Publishing Group,
Brunel Rd., Basingstoke RG21 6XT, UK

 09.12.2015

 7 (seven) calendar days counting from the entering into the contract at 09.12.2015

29 089.00

Contact person: Jānis Pinnis, telephone: +371 67260545, +371 29680881, fax: +371 67132778, e-mail: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts / Text of the Invitation:                                       Līguma teksts: