LUCFI 2015/39/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/39/ERAF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta izpildei. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.daļas 2.punktam (iepirkums atbilst PIL 63.panta 1.daļas 2.punktam – tehnisku iemeslu dēļ līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju).

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

FZ-Si zemu temperatūru testa parauga piegāde (Testa paraugs nepieciešams no Bruker firmas iegādāta Bruker firmas spektrometra testēšanai).

CPV kods: 28430000-8.

652,00

1

Bruker Baltic OU,
VAT reg.No. EE1013625379
Pearnu mnt. 141, Tallin 11314, Estonia

17.08. 2015.

18.08. 2015.

652,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Noslēgtais līgums: