LUCFI 2015/26

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/26
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Šķidrā slāpekļa piegāde.
Iepirkums nav sadalīts daļās.
Paredzamais līguma termiņš: 24 mēneši.
CPV kods: 24111000-5.

Lielāka vai vienāda ar 4000 euro, bet mazāka par 42000 euro

10.06. 2015.

26.06. 2015. 10:00

 2

 

SIA “AGA”, reģ.Nr.40003 068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

10.07.2015.

 24 mēneši

 2 000,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                   Noslēgtais līgums:   

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Elme Messer L”, reģ.Nr. LV40003284675, Aplokciema 3, Rīga, LV-1034

2 345,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.