LUCFI 2015/22/ESF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/22/ESF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0046/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/021 „Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi” izpildei. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.daļas 4.punktam (konkursā nebija iesniegti piedāvājumi).

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Ķimikāliju piegāde (konkursā LU CFI 2015/3/ESF „Materiālu piegāde” 6.daļai „Ķimikālijas (3)” netika iesniegts neviens piedāvājums un iepirkums LU CFI 2015/22/ESF ir atkārtots šīs daļas iepirkums ar negrozītu specifikāciju un līguma nosacījumiem).

CPV kods: 24300000-7.

Ap 200 eiro šim pirkumam

1

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

13.05. 2015.

31.08. 2015.

202,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Noslēgtais līgums: