LU CFI 2014/6

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/6
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

UV logu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Paredzamais līguma termiņš: 2 mēneši.
CPV kods: 38000000-5.

Līdz 1000 EUR

12.03. 2014.

24.03.
2014.
 10:00

 2

SIA „Faneks”,
Kalna iela 17-3, Rīga, LV-1003, reģ.Nr.4002012606

 

24.03.
2014.

2 mēneši

795,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:           

Noslēgtais līgums:      

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”, reģ.Nr. LV44103059378, adrese: Ieriķu 73, Rīga, LV-1084

800,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.