LUCFI 2014/24

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/24
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma (PIL) 63.panta 1.daļas 2.punkta nosacījumiem (tehnisku iemeslu dēļ līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju) un tiek veikts kā PIL 2.pielikuma „B” daļas iepirkums zem 42 000 EUR, atbilstoši PIL 82. panta 16.daļai.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Telpu noma konferences RCBJSF-2014-FM&NT vajadzībām (2014.gada 29.septembrī – 2.oktobrī)
Paredzamais līguma darbības laiks – 2014.gada 29.septembris – 2.oktobris.
CPV kods: 70220000-9 (pakalpojuma kategorija Nr.27).

Ap 7 000 EUR

1

Latvijas Nacionālā bibliotēka, PVN kods: LV90000057827, adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

26.09. 2014.

02.10. 2014.

6 706,62

Kontaktpersona:   Līga Grīnberga, tālr.67262145, fakss: 67132778, e-pasts: Liga.Grinberga@cfi.lu.lv
Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Līgums: