LUCFI 2014/17/ESF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/17/ESF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 „Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” vajadzībām. Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma (PIL) 62.panta 1.daļas 1.punkta nosacījumiem (atklātā konkursā pretendents neatbilda kvalifikācijas prasībām) un tiek veikts atbilstoši PIL 82 pantam.

 

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Laboratorijas trauki un materiāli (atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai).

Paredzamais līguma darbības laiks – 12 mēneši.

CPV kods: 38000000-5.

Lielāka vai vienāda ar 4000 eiro, bet mazāka par 42000 eiro

30.06. 2014.

11.07.
2014.

10:00

4

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

14.08.2014.

12 mēneši

3908,67

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:           

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „MyLab”,
reģ.Nr. LV40103616857, Pulkveža Brieža iela 35, Rīga, LV-1045

4 044,47

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Saint-Tech”,
reģ.Nr.: LV40103232449,
Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

4 706,46

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003, Mazā Nometņu 45A, Rīga, LV-1002

4 208,75

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

Noslēgtā piegādes līguma teksts: