LU CFI 2012/21/ESF

Iepirkums LU CFI 2012/21/ESF     

Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141 „Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem” ietvaros.

Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.

 

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Serveru un to piederumu piegāde.

Piegādes apjoms ir atkarīgs no Pasūtītājam pieejamā finansējuma (paredzētais apjoms ir 15 serveri, bet, gadījumā ja trūks finansējuma, Pasūtītājs rezervē sev tiesības noslēgt līgumu par mazāku serveru skaitu)

CPV kods: 48820000-2.

09.08. 2012.

10.09. 2012.
10.00

3

SIA „JET Computer”, jurid.adr. Brīvības gatve 434-63, Rīga, LV-1024, reģ.Nr. LV40003300058

04.10. 2012.

1 mēnesis

30 434,80

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums: