LU CFI 2012/18/ERAF

 

Iepirkuma LU CFI 2012/18/ERAF rezultāti

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir Sarunu procedūra atbilstoši Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 62.panta 1.daļas 1.punktam.
Sarunu procedūru organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr.5-v no 20.02.2012., paragrāfs 2.

Iepirkuma priekšmets

Sarunu procedūras uzsākšanas datums

Pēdējā sarunu raunda piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde.
CPV kods: 38511000-0.

Iepirkuma priekšmets ir tas pats, par kuru bija konkursa LUCFI 2012/5/ERAF 1.daļa, kas beidzās bez rezultāta.

11.06.2012.

26.10. 2012.
11:00

2

 
  Konsorcijs:
 
  Vildoma JSC,   Zirmunu str.139  Vilnius LT-09120,  Lithuania Reģ.Nr. 110736215 PVN maks.Nr.:  LT107362113 un FEI Europe B.V. Achtseweg Noord 5 P.O.Box 80066 5600 KA Eindhoven Netherlands Reģ.Nr.17097158
 

30.10. 2012.

12 līdz 24
mēneši

715 900,00 EUR = 503 137,38 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Sarunu procedūras Kandidātu atlases nolikums:                  

Uzaicinājums uz sarunām:              

Uzaicinājums uz sarunām, otrais raunds:      

Piedāvājumu iesniegšanas laiks mainīts uz 16:00  12.10.2012.           

 

Uzaicinājums uz sarunām, trešais raunds:      

Piedāvājumu vērtēšanas algoritms un novērtēšanas tabula: