LUCFI 2012/15/ERAF

Atklātā konkursa LU CFI 2012/15/ERAF rezultāti

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

 Furjē transformācijas infrasarkanās spektrometrijas
(FT-IR) sistēmas ar mikroskopu un hēlija kriostatu piegāde,
1 komplekts.

CPV kods: 38430000-8.

23.05.2012.

09.07. 2012.
14.00

1

OU „Bruker Baltic”, jurid.adrese: Pērnavas iela 141, Tallina, 11314, Igaunija reģ.Nr.: 11925899

06.08. 2012.

5 mēneši

178 000 EUR = 125 099 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums: