LUCFI 2012/12/ESF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/12/ERAF

Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta „Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem” (vienošanās Nr.: 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) ietvaros. Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Pakalpojuma sniegšana Latvijas Universitātes aģentūrai „Cietvielu Fizikas institūts” - īstermiņa kredīts-kredītlīnija 140 000 LVL apmērā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (iepirkuma noteikumu Pielikums Nr.1) (turpmāk – Pakalpojums).

CPV kods: 66113000-5

 3000 - 19999

16.05. 2012.

28.05. 2012.
10:00
 

Nav

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

04.06. 2012.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

 Iepirkuma noteikumi