Iepirkums LUCFI 2017/19/ERAF - Pārtraukts

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.  Iepirkums "Optiskie palīglīdzekļi un citi pētniecības materiāli", id.Nr. LUCFI 2017/19/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansētiem projektiem  Nr. 1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" un Nr. 1.1.1.1/16/A/131: "Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi". Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 16.02.2017. rīkojumu Nr. 1-v.  Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
1.3.1. Pētniecības izejmateriālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām: Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 21.10.2017.  03.10.2017. plkst.10:00

 9 pretendenti: SIA "Biotecha Latvia", SIA "Faneks", LLC "Inospectra", SIA "Labochema Latvia", SIA "Mediq Latvia", SIA "Omnilab baltic", SIA "Optek", SIA "Sentios", SIA "SMOG"

17.10.2017. lēmums par Iepirkuma pārtraukšanu
Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa - Ķimikālijas; 
Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Optiskie materiāli;
Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Laboratorijas trauki;
Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Elektriskie materiāli;
Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Vakuuma materiāli.
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38624000-5 Optiskie palīglīdzekļi. 1.3.3. Papildus CPV Kods: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; 24325000-8 - Sēra organiskie savienojumi; 24324000-1 - Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām; 24321000-0 – Ogļūdeņraži; 38624000-5 - Optiskie palīglīdzekļi; 38623000-8 - Optiskie filtri; 32562000-0 - Optiskās šķiedras kabeļi; 32561000-3 - Optiskās šķiedras savienojumi; 38437000-7 -  Laboratorijas pipetes un piederumi; 31731000-9 - Elektrotehniskie materiāli; 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: 

par tehnisko specifikāciju - Aivars Vembris, epasts: aivars.vembris@cfi.lu.lv, + 371 29213461,

par citiem jautājumiem -  Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994

Iepirkuma nolikums  Nolikuma 1. pielikums  Nolikuma 2. pielikums Noslēguma ziņojums