Iepirkums LUCFI 2017/16

"Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv   Iepirkums ""Par elektroenerģijas piegādi"", id.nr. LUCFI 2017/16. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 04.08.2017. rīkojumu Nr. 1-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. pantam.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
"Par elektroenerģijas piegādi", ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro 26.08.2017. līdz 06.09.2017. pl.11

3 piedavājumi: SIA “INTER RAO LATVIA” ,

AS "Latvenergo",

SIA "ENEFIT"

SIA “INTER RAO LATVIA” 08.09.2017. 1.10.2017.- 31.12.2018. Piedāvātā cena EUR bez PVN par 1 kWh vienību:  0,04165
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09310000-5 (Elektrība)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994;

Jānis Kļaviņš (tehniskās specifikācija), e-pasts: janis.klavins@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29404742

Iepirkuma nolikums  Noslēguma ziņojums  Līgums