No 3. novembra līdz 8. decembrim gandrīz katru trešdienu plānoti LU CFI Zinātniskie semināri ar mērķi iezīmēt un pārrunāt vīziju pētījumiem un projektiem CFI stratēģiskajos virzienos - aktuālo situāciju, plānotās darbības, nepieciešamos resursus, kā arī aktivizēt jaunas idejas un ierosmes  starplaboratoriju, starpinstitūciju un starptautiskai sadarbībai.

 

29. decembra seminārā (Jaunās Iniciatīvas, Apkopojums) iekļautās tēmas:

  • Jaunā iniciatīva — kvantu tehnoloģijas: materiāli izmantošanai kvantu elektronikā un fotonikā. Starpinstitūciju projekts - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautiskie tīkli. Dr.phys.Andris Anspoks, EXAFS spektroskopijas laboratorija LU CFI, vadošais pētnieks, LU CFI direktors; Dr.phys.Jurģis Grūbe, vadošais pētnieks, Spektroskopijas laboratorija LU CFI
  • Zinātnisko semināru izvērtēšana. Mācību un attīstības iespējas un atbalsts. Edīte Kalniņa, LU CFI mācību un attīstības speciāliste

  • Kopsavilkums, idejas, attīstība. Gada noslēgums un skats nākotnē. Dr.habil.phys. Andris Šternbergs, LU CFI direktora vietnieks zinātnes jautājumos; Dr.habil.phys. Linards Skuja, LU CFI Optisko materiālu laboratorija, vadošais pētnieks; Edīte Kalniņa, LU CFI mācību un attīstības speciāliste