No 3. novembra līdz 8. decembrim gandrīz katru trešdienu plānoti LU CFI Zinātniskie semināri ar mērķi iezīmēt un pārrunāt vīziju pētījumiem un projektiem CFI stratēģiskajos virzienos - aktuālo situāciju, plānotās darbības, nepieciešamos resursus, kā arī aktivizēt jaunas idejas un ierosmes  starplaboratoriju, starpinstitūciju un starptautiskai sadarbībai.

 

24. novembra seminārā (Teorija un Eksperiments) iekļautās tēmas:

  • Semināra mērķi un uzstādījums.  Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis, CFI Spektroskopijas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.habil.phys. Andris Šternbergs, CFI direktora vietnieks zinātniskajā darbā; Edīte Kalniņa, CFI Personāla attīstības speciāliste
  • Scintilatori, un radiācijas detektori - teorija un eksperiments ( EUROfusion, CERN, CCC, ESA). Dr.phys.Anatolijs Popovs, CFI Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijas vadošais pētnieks
  • Teorētiskā (fundamentālā) materiālzinātne un modelēšana. Dr.habil.phys.Jevgēnijs Kotomins, CFI Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijas vadošais pētnieks; Dr.rer.nat.Sergejs Piskunovs, CFI Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.habil.phys.Vladimirs Kuzovkovs, CFI Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks;  Dr.phys.Andris Anspoks, CFI EXAFS spektroskopijas laboratorijas vadošais pētnieks, CFI direktors
  • Lielo Eiropas Infrastruktūru (sinhrotronu radiācijas centri, XFEL, ILE, ESS smago jonu avoti) izmantošana materiālu struktūras pētījumos. Dr.habil.phys.Juris Purāns, CFI Plāno kārtiņu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks;  Dr.phys.Aleksejs Kuzmins, CFI EXAFS spektroskopijas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.phys.Andris Anspoks, CFI EXAFS spektroskopijas laboratorijas vadošais pētnieks, CFI direktors;  Dr.phys.Vladimirs Pankratovs, Spektroskopijas laboratorijas vadošais pētnieks; Dr.phys.Anatolijs Popovs, CFI Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijas vadošais pētnieks