Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem

Seminārs “Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem”, LU CFI Doktorantūras skolas ietvaros

Semināra vadītājs U.Rogulis, LZP granta 2018/1-0335 vadītājs.

Par semināru

Projekta mērķis ir attīstīt un raksturot ar retzemju joniem aktivētas nanostrukturētas oksifluorīdu stikla keramikas, kuras paredzētas efektīvu luminoforu materiālu iegūšanai. Projekta zinātniskās novitātes uzsvars tiek likts uz pētāmo materiālu īpašību kvantitatīvo raksturošanu, kas ļaus virzīties uz caurspīdīgo stikla keramiku izmantošanu industriālos pielietojumos.

Granta rezultāti (09/2018-08/2021):

5 zinātniskās publikācijas, to skaitā 2 Open Access; 1 grāmatas nodaļa, 1 populārzinātniska publikācija žurnālā Ilustrētā Zinātne; dalība ar referātiem 6 starptautiskajās konferencēs; 1 Latvijas patenta pieteikums.

Seminārā klausītāji tiks iepazīstināti ar iegūtajiem zinātniskajiem rezultātiem:

- Veikts literatūras apkopojums par oksifluorīdu stikla keramiku pētījumiem, kuros izmantota elektronu paramagnētiskās rezonanses spektroskopijas metode.

- Sintezēti jauni oksifluorīdu stikla keramikas paraugi.

- Prezentēta jauna metode retzemju aktivatoru sadalījuma kvantitatīvai analīzei stikla keramikas nanokompozītu materiālos.

- Pirmo reizi sintezēta heksagonālo NaErF4 kristālisko fāzi saturoša stikla keramika.

- Raksturota hroma jona iebūvēšanās lantāna oksihlorīdā, izmantojot magnētiskas rezonanses (EPR, ENDOR) un rentgenstaru spektroskopijas (XPS, XANES) metodes.

- Demonstrēta EPR metodes pielietojamība Er3+ jonu raksturošanai stiklos un stikla keramikās.