Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās 2019./2020.m.g.

1. grupa (trešdien, 2. oktobris, plkst. 13.00):

  1. Virgīnija Vītola “Ilgi spīdošu komplekso oksīdu keramikas”
  2. Ramona Dūrena “ZnO nanomateriālu ieguve, izmantojot solvotermālo un mikroviļņu sintēzi, un to īpašību salīdzinājums”
  3. Ernests Einbergs “Ar Eu2+ un Sm3+ aktivēta kalcija alumināta izmantojamība dozimetrijā”
  4. Anna Ivanova “Virsmas rekonstrukcijas ietekme uz BDD katalītisko aktivitāti  H2O2 Elektrosintēzei: Modelēšana no pirmajiem principiem”

2. grupa (ceturtdien, 3. oktobris, plkst. 10.00):

  1. Inga Jonāne “Cinka jonu ietekme uz Cu1-xZnxMoO4 cieto šķīdumu struktūru un termohromajām īpašībām”
  2. Oļegs Lisovskis “Universālās metodes izstrāde nanocauruļu virsmas datormodelēšanai ar ierobežoto periodisko 2D struktūru pieeju”
  3. Katrīna Laganovska “Inversās hronopotenciometrijas ierīces izveide”
  4. Doķe Guna “Ilgstoša pēcspīdēšana tuvajā infrasarkanajā spektra apgabalā ar Cr3+ aktivētā CaZnGe2O6 materiālā”
  5. Meldra Ķemere “Sudraba nanodaļiņas kā retzemju jonu luminiscences pastiprinātāji: efekti un mehānismi”
  6. Arturs Cintiņš “Kvantitatīva CH3NH3PbI3, PbI2 un PbS lokālās atomu struktūras analīze un MD modeļu validācija ar rentgenstaru absorbcijas spektroskopiju (RAS).”