2017/2018 gada Studentu un Jauno Zinātnieku projektu vadītāji ar atskaitēm

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” zinātniskais seminārs 1.novembrī un 8.novembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē. 1.novembrī :
  • Inga Jonāne “CuMoO4 un CuMoxW1-xO4 lokālās struktūras un termohromo īpašību pētījumi, izmantojot retngenabsorbcijas spektroskopiju”
  • Andris Antuzevičs “S-stāvokļa jonu struktūra un īpašības SrF2 nanodaļiņās”
  • Edgars Butanovs “Metāla nanodaļiņu plazmonu efektu ietekme uz hibrīdu nanovadu fotorezistoru fotoelektriskajām īpašībām”
  • Aleksejs Zolotarjovs “Atsevišķu nanodaļiņu augšuppārveidotās luminiscences īpašību atkarība no aglomerācijas un pozīcijas”
  • Arturs Cintiņš “Vairāku dzelzs fāzu pārēju analizēšana ar rentgenabsorbcijas spektroskopiju”
8.novembrī:
  • Mārtiņš Zubkins “AZO plāno kārtiņu izgatavošana ar reaktīvu HIPIMS”
  • Ivita Bite “Pārejas metālu oksīdu nanodaļiņu elektrisko īpašību izpēte un to pielietojamība ReRAM ierīcēs”
  • Jeļena Miķelsone “Praktiski izmantojama fotorezista izstrāde hologrāfiskam ierakstam ar 532 nm lāzeri
  • Mārtiņš Vanags “Netieša, augstas precizitātes elektrolīzes produktu masas noteikšanas metode izmantojot red-oks mediatorus”
  • Aleksandrs Platoņenko “Ab initio F-centru modelēšana tīrā un ar Ce3+ aktivētā β-NaYF4 kristālā”