Nepārtraukta starojuma lāzera ietekme uz ādas autofluorescences dzīves laiku

Antra Dzērve (LU ASI maģistrante) Ar spektroskopijas metodēm (ādas autofluorescences ierosināšana un emisijas spektru novērošana) nav iespējams izšķirt spektru veidojošās komponentes. Ar laikā izšķirtu spektroskopiju iegūtos datus aproksimējot ar trīs komponentēm un apstrādājot ar metodēm TRES un TRANES, ir iespējams izšķirt spektru veidojošas komponentes un novērot nepārtraukta lāzerstarojuma ietekmi uz komponenšu dzīves laikiem. Autofluorescences dzīves laiki var mainīties – pieaugt vai samazināties – atkarībā no apstarošanai izmatotā viļņa garuma un izvēlēta diapazona. Izmantojot TRANES apstrādes metodi, pēc fotoizbalēšanas tika novērota emisijas maksimuma nobīde, kas liecina par fluoroforu sadalījuma izmaiņu fotoizbalēšanas laikā. Šāda metode ļauj veidot pilnvērtīgāku priekšstatu par nepārtraukta lāzera starojuma ietekmi uz fluoroforām.