LU CFI zinātnisko semināra laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās

Andris Antuzevičs “Gd3+ paramagnētiskās zondes lokālā struktūra fluorīdu nanokristalītus saturošās stikla matricās”; Andrejs Česnokovs “Titāna dioksīda nanocaurulīšu optisko īpašību modelēšana”; Aleksandrs Platoņenko “FePt nanodaļiņu virsmas termodinamikas pētījums”; Aleksejs Gopejenko “Svina cirkonāta titanāta atomāro un elektronisko īpašību aprēķini no pirmajiem principiem”; Kaspars Pudžs “Organisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem”; Raitis Gržibovskis “Robežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi”; Jeļena Miķelsone “Tiešā ieraksta fotorezista izstrāde uz epoksīda polimēra bāzes”.