Viļņvadu elektrooptiskā modulatora izstrāde

Dr.phys. Edgars Nitišs (LU Cietvielu Fizikas institūts) Pēdējās desmitgadēs viena no straujāk augošajām nozarēm pasaulē irinformāciju tehnoloģiju (IT) nozare. Tās izaugsmi galvenokārt irveicinājis lielais pieprasījums pēc jaunām un ātrākām datu apstrādesierīcēm un saistītajiem datu piegādes pakalpojumiem. Diemžēl ITnozares attīstības laikā nav bijis brīdis, kad kopējais datu piegādesātruma pieprasījums būtu mazāks par piedāvājumu. Vēsturiski katrāno nozares attīstības posmiem datu piegādes infrastruktūrā ir bijušasoptiskas vai elektriskas komponentes, kas ierobežo maksimālo datupārraides ātrumu. Tuvākajā laikā sagaidāms, ka par vienu nokritiskiem pārraides ātruma ierobežojošajiem tīkla elementiem kļūs tāaktīvās komponentes – elektrooptiskie (EO) modulatori. EO modulatorsir ierīce, kurā ar elektriskā signāla palīdzību tiek modulēta gaismasintensitāte vai fāze. Ar šādas modulēšanas palīdzību iespējams pārraidītinformāciju caur optiskajām šķiedrām komunikāciju tīklos. Līdz šim LU CFI demonstrēti vairāki organiski nelineāri optiskimateriāli, kas varētu tikt pielietoti ātrdarbīgu EO modulatoru aktīvajāskomponentēs. Nesen LU CFI arī ieviesta litogrāfijas tehnoloģija un darbaplūsma, kas pavērusi iespēju izgatavot viļņvadu ierīces ar submikronaprecizitāti. Šajā referātā tiks demonstrēti rezultāti, kas iegūti veidojotorganisku viļņvadu EO modulatoru, tajā iekļaujot oriģinālus Latvijāsintezētus un pētītus organiskus materiālus. Iegūtie rezultāti tapuši ar VPP IMIS2 1. projekta "Fotonika un materiālifotonikai" un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Studentuun Jauno zinātnieku projekta Nr. SJZ2015/15 atbalstu.