Pārskata lekciju par stikliem, kas ir viena no promocijas eksāmena sastāvdaļām

Prof. Andrejs Siliņš Lekcijā apspriežamie jautājumi: Nekristālisko vielu struktūra. Stabila nekristāliskā stāvokļa pastāvēšanas noteikumi. Ķīmisko saišu daba stabilās nekristāliskās cietās vielās. Atomu svārstības un elektronu enerģijas nekristāliskās cietās vielās. Elektronu enerģiju stāvokļa blīvuma funkciju izskats nekristāliskās vielās. Elementārie elektroniskie ierosinājumi. Nekristāliskā stāvokļa iespaids uz kvazidaļiņu īpašībām. Elementāro elektronisko ierosinājumu autolokalizācija nekristāliskās cietas vielās. Pārneses procesi nekristāliskās cietās vielās. Elektriskā lādiņa pārnese nekristāliskās vielās. Lādiņu nesēju koncentrācijas ietekme uz pārnesi. Enerģijas pārnese nekristāliskās cietās vielās. Eksitonu loma enerģijas pārneses procesos. Masas pārnese un elementāro ierosinājumu loma šajos procesos. Defekti nekristāliskās vielās. Būtiskās atšķirības starp punktveida defektiem vielas kristāliskajā un nekristāliskajā stāvokļos. Defektu ģenerācijas mehānismi nekristāliskās vielās.