Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018

Dr.phys. Aivars Vembris (LU CFI) Projekts ir tapis sadarbojoties Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam (LU CFI) ar Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti un tā ilgums ir 23 mēneši. Projekta zinātniskais mērķis ir mazmolekulāru savienojumu, kuri no šķīduma veido amorfas stiklveida kārtiņas, sintēze un fizikālo īpašību izpēte. Mērķa sasniegšanai tiek sintezēti mazmolekulāri organiskie stikli un pētītas to nelineāri optiskās, gaismas emitēšanas, hologrāfiskā ieraksta īpašības un veikti to kvantu ķīmiskie aprēķini. Prezentācijā tiks apskatītās projekta aktivitātes un līdzšinējie sasniegumu.