Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta studentu un jauno zinātnieku projektu konkurss 2021./2022. g

Ir izsludināta pieteikšanās LU CFI studentu un jauno zinātnieku projekta konkursam. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 8. septembris, 17.00.

Šī konkursa mēķi ir:

  • Veicināt Institūta prioritāro pētniecības virzienu - funkcionālo materiālu elektronikas un fotonikas, nanotehnoloģiju, nanokompozītu un keramikas, plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģiju un materiālu struktūras un īpašību teorētisko un eksperimentālo pētījumu attīstību.
  • Veicināt inovāciju attīstību visos augstāk minētajos pētniecības virzienos.
  • Veicināt Institūta zinātniski pētniecisko un inovāciju kapacitāti.
  • Sekmēt maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku iesaistīšanos zinātniskajā un inovāciju darbā.
  • Sniegt finansiālo atbalstu studentiem un jaunajiem zinātniekiem.

Projektu konkursā ar projekta pieteikumu var piedalīties Institūta pamatdarbā strādājoši maģistranti, doktoranti un jaunie zinātnieki.

Projektu īstenošanas laiks ir 12 mēneši, no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim

Konkurss tiek izsludināts 2021. gada 8. jūlijā, par to paziņojot Institūta mājas lapā un elektroniski nosūtot informāciju struktūrvienībām.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 8. septembris, 17.00.

 

Konkursa nolikums

Pielikums 1 - pieteikums 

PIelikums 2 - tāme 

Pielikums 3 - laboratorijas vadītāja apliecinājums 

Pielikums 4 - Curriculum Vitae 

Pielikums 5 - administratīvais novērtējums 

Pielikums 6 - projektu novērtējums 

Pielikums 7 - atskaite zinātniskajiem projektiem 

Pielikums 8 - atskaite inovāciju projektiem 


Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Aleksejs Gopejenko

Dopēto trīskomponentu halkopirītu datormodelēšana no pirmajiem principiem fotoelektriskajām vajadzībām""

SJZ/2021/01

 

Doktoranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Andrejs Česnokovs

ZnxSbyOz sistēmas elektriskās vadāmības pētījums

SJZ/2021/02

Kevon Kadiwala

Heteropāreju izgatavošana elektronikas un optoelektronikas ierīcēm no 1D un 2D pusvadītāju nanomateriāliem

SJZ/2021/03

Igors Mihailovs

Lādiņnesēju transporta līmeņu organiskajos materiālos sliekšņa vērtības modelēšana

SJZ/2021/04

Aleksandrs Platoņenko

Zemas enerģijas ierosināto stāvokļu aprēķini ar tiešo delta-SCF pieeju""

SJZ/2021/05

Edgars Vanags

Izkliedēto elektronu netiešās enerģijas spektroskopijas metodes izstrāde  vieglo elementu materiālu pētījumiem skenējošajā elektronu mikroskopā""

SJZ/2021/06

Jēkabs Cīrulis

Jaunu radiācijas defektu struktūra LiYF4""

SJZ/2021/07

Līga Britāla

Inerti pārklājumi litija jonu bateriju katodu mūža ilguma pagarināšanai

SJZ/2021/08

 

Maģistranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Aija Kalniņa

Ar hroma joniem aktivēta magnija germanāta nanomateriāla infrasarkanā ilgspīdošā luminiscence

SJZ/2021/09

Haralds Ozols

Fotohromā efekta izcelsme un pastiprināšana BaMgSiO4:Fe

SJZ/2021/10

Miļena Dile

Caurspīdīgu elektroluminiscento paneļu izveide izmantojot aktivētu cinka sulfīdu

SJZ/2021/11

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Raitis Gržibovskis

Tiešās lādiņnesēja pārneses saistība ar atvērtās ķēdes sprieguma lielumu organisko materiālu saules šūnās

SJZ/2020/08

 

Doktoranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Pēteris Lesničenoks Katalītisku materiālu pētījumi ar jauno GC/MS priekš CO2 elektrokatalītiska sadalīšanas procesa SJZ/2020/09
Kevon Kadiwala P-tipa TDM materiālu augšupēja sintēze elektroniskiem un oproelektroniskiem pielietojumiem SJZ/2020/04
Kaspars Kaprāns Pārejas metālu oksīdu kompozītmateriāla plāno kārtiņu elektroforētiska iegūšana un to pielietojums litija jonu baterijās SJZ/2020/11
 

Maģistranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Miks Jurjāns Atdedzināšanas parametru optimizācija savienojumos uz NBT bāzes SJZ/2020/01
Madara Leimane Porainu cietvielu matricu sintēze singleta skābekļa molekulu aktivēšanai un transportam SJZ/2020/10
Viktorija Pankratova Molibdātu nanokristālu sintēze un to luminiscences spektrāli kinētikso īpašību pētīšana SJZ/2020/05
Ernests Einbergs Mehanoluminiscentu materiālu izpēte un pielāgošana optoelektrisko sensoru izveidei SJZ/2020/13

Doktoranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Inga Jonāne

Cinka jonu ietekme uz Cu1-xZnxMoO4 cieto šķīdumu struktūru un termohromajām īpašībām

SJZ/2019/1

Oļegs Lisovskis

Universālās metodes izstrāde nanocauruļu virsmas datormodelēšanai ar ierobežoto periodisko 2D struktūru pieeju  

SJZ/2019/2

Katrīna Laganovska

Inversās hronopotenciometrijas ierīces izveide

SJZ/2019/5

Doķe Guna

Ilgstoša pēcspīdēšana tuvajā infrasarkanajā spektra apgabalā ar Cr3+ aktivētā CaZnGe2O6 materiālā

SJZ/2019/8

 

Maģistranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Anna Ivanova

Virsmas rekonstrukcijas ietekme uz BDD katalītisko aktivitāti  H2O2 Elektrosintēzei: Modelēšana no pirmajiem principiem

SJZ/2019/3

Ramona Dūrena

ZnO nanomateriālu ieguve, izmantojot solvotermālo un mikroviļņu sintēzi, un to īpašību salīdzinājums

SJZ/2019/6

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Aivars Vembris Plazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas  SJZ/2016/1
Dmitrijs Bočarovs Cu3N un ZnO aprēķini, izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem  SJZ/2016/9
Roberts Zabels Triboloģisko a-C/Cu nanokompozītu pārklājumu struktūras un mikro-mehānisko īpašību uzlabošana, ievadot Ti, Nb, Mo, Cr, u.c. piedevas SJZ/2016/11
Mārtiņš Vanags Fe2O3 plāno kārtiņu elektrogalvanizācijas metodes optimizācija ar mērķi paaugstināt foto-aktivitāti  SJZ/2016/14
Marija Dunce Luminiscence un segnetolelektriskās īpašības ar Er aktivētos bezsvina multifunkcionālos materiālos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes  SJZ/2016/21
Uģis Gertners Interferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā  SJZ/2016/7
Edgars Nitišs Organisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē  SJZ/2016/26
Jurģis Grūbe Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā  SJZ/2016/27
 

Doktoranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Kaspars Pudžs Organiska IS starojuma sensora prototipa izveide  SJZ/2016/2
Andris Antuzevičs Ar gadolīniju un eiropiju diaktivētu oksifluorīdu stikla matricu un to keramiku spektroskopiskās īpašības  SJZ/2016/3
Edgars Butanovs Pārejas metālu halkogenīdu hibrīdu nanostruktūru fotodetektoru izstrāde  SJZ/2016/6
Arturs Bundulis Organisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi  SJZ/2016/10
Aleksejs Zolotarjovs PEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā  SJZ/2016/12
Aleksandrs Platoņenko Magnētiskās FePt nanodaļiņas kā katalizators oglekļa nanocauruļu sintēzei  SJZ/2016/17
Raitis Gržibovskis Organisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos  SJZ/2016/20
 

Maģistranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Katrīna Laganovska Lantanīdu jonu luminiscences spektru modelēšana oksīdu materiālos  SJZ/2016/15
Elza Līna Liniņa EO organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus  SJZ/2016/22
 

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Dmitrijs Bočarovs ScF3 negatīvās termiskās izplešanās pētīšana izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem  SJZ2015/6
Jurģis Grūbe NaLaF4 materiāla pilnveidošana infrasarkanā starojuma pārveidei zilajā un ultravioletajā starojumā  SJZ2015/23
Edgars Nitišs Hibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi  SJZ2015/15
Krišjānis Šmits Jauni infrasarkanie luminiscentie materiāli praktiskiem pielietojumiem  SJZ2015/25
Aivars Vembris Organiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide  SJZ2015/12
Roberts Zabels Struktūras un deformācijas procesu izpēte amorfā oglekļa/metāla nanokompozītos antifrikcijas pielietojumiem  SJZ2015/24
 

Doktoranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Andris Antuzevičs Gd3+ paramagnētiskās zondes lokālā struktūra fluorīdu nanokristalītus saturošās stikla matricās  SJZ2015/1
Aleksejs Gopejenko Svina cirkonāta titanāta atomāro un elektronisko īpašību aprēķini no pirmajiem principiem  SJZ2015/11
Raitis Gržibovskis Robežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi  SJZ2015/20
Jeļena Miķelsone Tiešā ieraksta fotorezista izstrāde uz epoksīda polimēra bāzes  SJZ2015/22
Kaspars Pudžs Organisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem  SJZ2015/13
 

Maģistranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Arturs Bundulis Organisko materiālu trešās kārtas dielektriskās caurlaidības noteikšana ar Z-scan metodi  SJZ2015/16
Aleksejs Zolotarjovs Perspektīvo pārklājumu sintēze uz metālu virsmām  SJZ2015/21