Informācija par LU CFI studentu un jauno zinātnieku projektu konkursu 2023./2024.g. sekos


Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Aleksejs Gopejenko

Dopēto trīskomponentu halkopirītu datormodelēšana no pirmajiem principiem fotoelektriskajām vajadzībām""

SJZ/2021/01

 

Doktoranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Andrejs Česnokovs

ZnxSbyOz sistēmas elektriskās vadāmības pētījums

SJZ/2021/02

Kevon Kadiwala

Heteropāreju izgatavošana elektronikas un optoelektronikas ierīcēm no 1D un 2D pusvadītāju nanomateriāliem

SJZ/2021/03

Igors Mihailovs

Lādiņnesēju transporta līmeņu organiskajos materiālos sliekšņa vērtības modelēšana

SJZ/2021/04

Aleksandrs Platoņenko

Zemas enerģijas ierosināto stāvokļu aprēķini ar tiešo delta-SCF pieeju""

SJZ/2021/05

Edgars Vanags

Izkliedēto elektronu netiešās enerģijas spektroskopijas metodes izstrāde  vieglo elementu materiālu pētījumiem skenējošajā elektronu mikroskopā""

SJZ/2021/06

Jēkabs Cīrulis

Jaunu radiācijas defektu struktūra LiYF4""

SJZ/2021/07

Līga Britāla

Inerti pārklājumi litija jonu bateriju katodu mūža ilguma pagarināšanai

SJZ/2021/08

 

Maģistranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Aija Kalniņa

Ar hroma joniem aktivēta magnija germanāta nanomateriāla infrasarkanā ilgspīdošā luminiscence

SJZ/2021/09

Haralds Ozols

Fotohromā efekta izcelsme un pastiprināšana BaMgSiO4:Fe

SJZ/2021/10

Miļena Dile

Caurspīdīgu elektroluminiscento paneļu izveide izmantojot aktivētu cinka sulfīdu

SJZ/2021/11

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Raitis Gržibovskis

Tiešās lādiņnesēja pārneses saistība ar atvērtās ķēdes sprieguma lielumu organisko materiālu saules šūnās

SJZ/2020/08

 

Doktoranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Pēteris Lesničenoks Katalītisku materiālu pētījumi ar jauno GC/MS priekš CO2 elektrokatalītiska sadalīšanas procesa SJZ/2020/09
Kevon Kadiwala P-tipa TDM materiālu augšupēja sintēze elektroniskiem un oproelektroniskiem pielietojumiem SJZ/2020/04
Kaspars Kaprāns Pārejas metālu oksīdu kompozītmateriāla plāno kārtiņu elektroforētiska iegūšana un to pielietojums litija jonu baterijās SJZ/2020/11
 

Maģistranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Miks Jurjāns Atdedzināšanas parametru optimizācija savienojumos uz NBT bāzes SJZ/2020/01
Madara Leimane Porainu cietvielu matricu sintēze singleta skābekļa molekulu aktivēšanai un transportam SJZ/2020/10
Viktorija Pankratova Molibdātu nanokristālu sintēze un to luminiscences spektrāli kinētikso īpašību pētīšana SJZ/2020/05
Ernests Einbergs Mehanoluminiscentu materiālu izpēte un pielāgošana optoelektrisko sensoru izveidei SJZ/2020/13

Doktoranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Inga Jonāne

Cinka jonu ietekme uz Cu1-xZnxMoO4 cieto šķīdumu struktūru un termohromajām īpašībām

SJZ/2019/1

Oļegs Lisovskis

Universālās metodes izstrāde nanocauruļu virsmas datormodelēšanai ar ierobežoto periodisko 2D struktūru pieeju  

SJZ/2019/2

Katrīna Laganovska

Inversās hronopotenciometrijas ierīces izveide

SJZ/2019/5

Doķe Guna

Ilgstoša pēcspīdēšana tuvajā infrasarkanajā spektra apgabalā ar Cr3+ aktivētā CaZnGe2O6 materiālā

SJZ/2019/8

 

Maģistranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Anna Ivanova

Virsmas rekonstrukcijas ietekme uz BDD katalītisko aktivitāti  H2O2 Elektrosintēzei: Modelēšana no pirmajiem principiem

SJZ/2019/3

Ramona Dūrena

ZnO nanomateriālu ieguve, izmantojot solvotermālo un mikroviļņu sintēzi, un to īpašību salīdzinājums

SJZ/2019/6

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Aivars Vembris Plazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas  SJZ/2016/1
Dmitrijs Bočarovs Cu3N un ZnO aprēķini, izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem  SJZ/2016/9
Roberts Zabels Triboloģisko a-C/Cu nanokompozītu pārklājumu struktūras un mikro-mehānisko īpašību uzlabošana, ievadot Ti, Nb, Mo, Cr, u.c. piedevas SJZ/2016/11
Mārtiņš Vanags Fe2O3 plāno kārtiņu elektrogalvanizācijas metodes optimizācija ar mērķi paaugstināt foto-aktivitāti  SJZ/2016/14
Marija Dunce Luminiscence un segnetolelektriskās īpašības ar Er aktivētos bezsvina multifunkcionālos materiālos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes  SJZ/2016/21
Uģis Gertners Interferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā  SJZ/2016/7
Edgars Nitišs Organisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē  SJZ/2016/26
Jurģis Grūbe Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā  SJZ/2016/27
 

Doktoranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Kaspars Pudžs Organiska IS starojuma sensora prototipa izveide  SJZ/2016/2
Andris Antuzevičs Ar gadolīniju un eiropiju diaktivētu oksifluorīdu stikla matricu un to keramiku spektroskopiskās īpašības  SJZ/2016/3
Edgars Butanovs Pārejas metālu halkogenīdu hibrīdu nanostruktūru fotodetektoru izstrāde  SJZ/2016/6
Arturs Bundulis Organisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi  SJZ/2016/10
Aleksejs Zolotarjovs PEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā  SJZ/2016/12
Aleksandrs Platoņenko Magnētiskās FePt nanodaļiņas kā katalizators oglekļa nanocauruļu sintēzei  SJZ/2016/17
Raitis Gržibovskis Organisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos  SJZ/2016/20
 

Maģistranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Katrīna Laganovska Lantanīdu jonu luminiscences spektru modelēšana oksīdu materiālos  SJZ/2016/15
Elza Līna Liniņa EO organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus  SJZ/2016/22
 

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Dmitrijs Bočarovs ScF3 negatīvās termiskās izplešanās pētīšana izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem  SJZ2015/6
Jurģis Grūbe NaLaF4 materiāla pilnveidošana infrasarkanā starojuma pārveidei zilajā un ultravioletajā starojumā  SJZ2015/23
Edgars Nitišs Hibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi  SJZ2015/15
Krišjānis Šmits Jauni infrasarkanie luminiscentie materiāli praktiskiem pielietojumiem  SJZ2015/25
Aivars Vembris Organiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide  SJZ2015/12
Roberts Zabels Struktūras un deformācijas procesu izpēte amorfā oglekļa/metāla nanokompozītos antifrikcijas pielietojumiem  SJZ2015/24
 

Doktoranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Andris Antuzevičs Gd3+ paramagnētiskās zondes lokālā struktūra fluorīdu nanokristalītus saturošās stikla matricās  SJZ2015/1
Aleksejs Gopejenko Svina cirkonāta titanāta atomāro un elektronisko īpašību aprēķini no pirmajiem principiem  SJZ2015/11
Raitis Gržibovskis Robežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi  SJZ2015/20
Jeļena Miķelsone Tiešā ieraksta fotorezista izstrāde uz epoksīda polimēra bāzes  SJZ2015/22
Kaspars Pudžs Organisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem  SJZ2015/13
 

Maģistranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Arturs Bundulis Organisko materiālu trešās kārtas dielektriskās caurlaidības noteikšana ar Z-scan metodi  SJZ2015/16
Aleksejs Zolotarjovs Perspektīvo pārklājumu sintēze uz metālu virsmām  SJZ2015/21