Doktoranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Inga Jonāne

Cinka jonu ietekme uz Cu1-xZnxMoO4 cieto šķīdumu struktūru un termohromajām īpašībām

SJZ/2019/1

Oļegs Lisovskis

Universālās metodes izstrāde nanocauruļu virsmas datormodelēšanai ar ierobežoto periodisko 2D struktūru pieeju

SJZ/2019/2

Katrīna Laganovska

Inversās hronopotenciometrijas ierīces izveide

SJZ/2019/5

Doķe Guna

Ilgstoša pēcspīdēšana tuvajā infrasarkanajā spektra apgabalā ar Cr3+ aktivētā CaZnGe2O6 materiālā

SJZ/2019/8

 

Maģistranti

Vārds Uzvārds

Nosaukums

Projekta Nr

Anna Ivanova

Virsmas rekonstrukcijas ietekme uz BDD katalītisko aktivitāti  H2O2 Elektrosintēzei: Modelēšana no pirmajiem principiem

SJZ/2019/3

Ramona Dūrena

ZnO nanomateriālu ieguve, izmantojot solvotermālo un mikroviļņu sintēzi, un to īpašību salīdzinājums

SJZ/2019/6

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Aivars Vembris Plazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas  SJZ/2016/1
Dmitrijs Bočarovs Cu3N un ZnO aprēķini, izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem  SJZ/2016/9
Roberts Zabels Triboloģisko a-C/Cu nanokompozītu pārklājumu struktūras un mikro-mehānisko īpašību uzlabošana, ievadot Ti, Nb, Mo, Cr, u.c. piedevas SJZ/2016/11
Mārtiņš Vanags Fe2O3 plāno kārtiņu elektrogalvanizācijas metodes optimizācija ar mērķi paaugstināt foto-aktivitāti  SJZ/2016/14
Marija Dunce Luminiscence un segnetolelektriskās īpašības ar Er aktivētos bezsvina multifunkcionālos materiālos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes  SJZ/2016/21
Uģis Gertners Interferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā  SJZ/2016/7
Edgars Nitišs Organisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē  SJZ/2016/26
Jurģis Grūbe Jauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā  SJZ/2016/27

 

Doktoranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Kaspars Pudžs Organiska IS starojuma sensora prototipa izveide  SJZ/2016/2
Andris Antuzevičs Ar gadolīniju un eiropiju diaktivētu oksifluorīdu stikla matricu un to keramiku spektroskopiskās īpašības  SJZ/2016/3
Edgars Butanovs Pārejas metālu halkogenīdu hibrīdu nanostruktūru fotodetektoru izstrāde  SJZ/2016/6
Arturs Bundulis Organisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi  SJZ/2016/10
Aleksejs Zolotarjovs PEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā  SJZ/2016/12
Aleksandrs Platoņenko Magnētiskās FePt nanodaļiņas kā katalizators oglekļa nanocauruļu sintēzei  SJZ/2016/17
Raitis Gržibovskis Organisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos  SJZ/2016/20

 

Maģistranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Katrīna Laganovska Lantanīdu jonu luminiscences spektru modelēšana oksīdu materiālos  SJZ/2016/15
Elza Līna Liniņa EO organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus  SJZ/2016/22

 

Jaunie zinātnieki

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Dmitrijs Bočarovs ScF3 negatīvās termiskās izplešanās pētīšana izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem  SJZ2015/6
Jurģis Grūbe NaLaF4 materiāla pilnveidošana infrasarkanā starojuma pārveidei zilajā un ultravioletajā starojumā  SJZ2015/23
Edgars Nitišs Hibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi  SJZ2015/15
Krišjānis Šmits Jauni infrasarkanie luminiscentie materiāli praktiskiem pielietojumiem  SJZ2015/25
Aivars Vembris Organiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide  SJZ2015/12
Roberts Zabels Struktūras un deformācijas procesu izpēte amorfā oglekļa/metāla nanokompozītos antifrikcijas pielietojumiem  SJZ2015/24

 

Doktoranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Andris Antuzevičs Gd3+ paramagnētiskās zondes lokālā struktūra fluorīdu nanokristalītus saturošās stikla matricās  SJZ2015/1
Aleksejs Gopejenko Svina cirkonāta titanāta atomāro un elektronisko īpašību aprēķini no pirmajiem principiem  SJZ2015/11
Raitis Gržibovskis Robežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi  SJZ2015/20
Jeļena Miķelsone Tiešā ieraksta fotorezista izstrāde uz epoksīda polimēra bāzes  SJZ2015/22
Kaspars Pudžs Organisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem  SJZ2015/13

 

Maģistranti

Vārds Uzvārds Nosaukums Projekta Nr
Arturs Bundulis Organisko materiālu trešās kārtas dielektriskās caurlaidības noteikšana ar Z-scan metodi  SJZ2015/16
Aleksejs Zolotarjovs Perspektīvo pārklājumu sintēze uz metālu virsmām  SJZ2015/21