Cietvielu un materiālu fizikas katedra

Zinātniskais darbs LU CFI ir cieši saistīts ar studentu - fiziķu gatavošanu LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF).

No 2002. gada 1. septembra institūtā darbojas LU FMOF Fizikas nodaļas sastāvā esošā "Cietvielu un materiālu fizikas katedra", pirmais katedras vadītājs - doc. J. Harja. Katedra nodrošina apmācību kursus cietvielu un materiālu fizikas virzienā, veicina LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas sadarbību ar LU Cietvielu fizikas institūtu kā studentu un pasniedzēju zinātniskā darba bāzi. Katru gadu apmēram viena trešdaļa no LU FMOF Fizikas nodaļas studentiem savus bakalaura un maģistra darbus izstrādā LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskajās laboratorijās. No 2007. gada katedras vadītājs ir prof. U. Rogulis.

Katedrā kā mācībspēki bakalauru, maģistrantu un doktorantu apmācībā strādā:

 • prof. Uldis Rogulis, Ķengaraga 8, 526, tel.: 6726055
 • docents Anatolijs Šarakovskis, Ķengaraga 8, 532, tel.: 67187816
 • Lektors Aivars Vembris, Ķengaraga 8, 223, tel.: 67260787
 • Lektors Jurģis Grūbe, Ķengaraga 8, 532, tel.: 67187471
 • stundu pasn. Māra Reinfelde, Ķengaraga 8, 336
 • prof. emeritus Andris Krūmiņš, Ķengaraga 8, 205, tel.: 67187816 (stundu pasn.)
 • stundu pasn. Aleksejs Kuzmins, Ķengaraga 8, 307, tel.: 67251691
 • vec. laborants Paulis Paulīns, Zeļļu 8, 102
 • prof. emeritus Andrejs Siliņš, Ķengaraga 8, 326, tel.: 67211405 (stundu pasn.)
 • lab. vad. Māris Spriņģis, Ķengaraga 8, 533, tel.: 67187471
 • prof. emeritus Ivars Tāle, Ķengaraga 8, 333, tel.: 67260639

Pēc LU Cietvielu fizikas institūta iniciatīvas 2009. gadā, prof. A. Krūmiņa vadībā, tika nodibināta LU Doktorantūras skola: "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas", kurā savas zināšanas padziļina apmēram 20 doktorantūras un 20 maģistrantūras studenti.

Ar ESF finansēto projektu atbalstu LU FMOF Fizikas bakalaura un maģistra studiju programmās ir izstrādāti Cietvielu un materiālu fizikas virzienam atbilstoši B izvēles kursu moduļi.

Funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju B izvēles kursu modulis fizikas bakalaura programmā:

2. sem: Materiāli dabā un tehnikā (3 k.p.) A. Šarakovskis

3. sem: Fizikālo mērījumu metodes un tehnoloģijas (2 k.p.) J. Grūbe

3. sem. Hologrāfija un Furjē optika (2 k.p.) M. Reinfelde, E. Potaņina

4. sem. Plāno kārtiņu strukturēšanas un pagatavošanas metodes (2 k.p.) A. Vembris

4. sem. Eksperimentu plānošana, veidošana un kontrole (2 k.p.) A. Vembris

5. sem: Cietvielu fizikas pamati (2 k.p.) J. Grūbe/U. Rogulis

5. sem: Ievads nanozinātnē (2 k.p.) Ģ. Barinovs

6. sem: Nekristālisko vielu fizika (2 k.p.) A. Siliņš

Funkcionālo materiālu un nanofizikas B izvēles kursu modulis fizikas maģistra programmā:

1. sem. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli (2 k.p.) A. Vembris

1. sem. Aktuālas materiālu un cietvielu fizikas problēmas I (2 k.p.) A. Šarakovskis

2. sem. Neorganisko un organisko pusvadītāju fizika un pielietojumi (2 k.p.) A. Vembris/ U. Rogulis/M. Rutkis

2. sem. Aktuālas materiālu un cietvielu fizikas problēmas II (2 k.p.) A. Šarakovskis

3. sem. Struktūra un nanofāzu raksturojums (2 k.p.) A. Kuzmins

3. sem. Modernie funkcionālie materiāli (2 k.p.) M. Dunce/A. Siliņš/F. Muktepāvela.

3. sem. Mīkstie nanomateriāli (2 k.p.) A. Cēbers

3. sem. Cieto vielu spektroskopija (2 k.p.) U. Rogulis

3. sem. Aktuālas materiālu un cietvielu fizikas problēmas III (2 k.p.) A. Šarakovskis

Plānots papildināt katedras kursu piedāvājumu, lai katedras mācību moduļi labāk iekļautos arī Fizikas nodaļā veidojamajā Lietišķās Fizikas virzienā, dodot studentiem vairāk prasmes un iemaņas perspektīvam darbam firmās un uzņēmumos. Jaunus kursus maģistratūras un doktorantūras studentiem plānots izstrādāt CAMART2 projekta ietvaros.