Iepirkums LU CFI 2018/15/ERAF

Daļiņu izmēra analīzes iekārtas piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Daļiņu izmēra analīzes iekārtas piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/15/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Daļiņu izmēra analīzes iekārtas piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. EUR 45 000 29.03.2018. pēc grozījumiem: 17.05.2018. pl.11:00 1 SIA "Armgate" 04.07.2018. 6 mēneši 92300

CPV kods: 1.1. 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: 

Guntars Vaivars (tehniskā specifikācija) e-pasts: guntars.vaivars@cfi.lu.lv

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna; e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv; tālrunis: 29141994

Ilona Heinrihsone; e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar grozījumiem 24.04.2018. 

Pielikums Nr.4 ar grozījumiem 24.04.2018. 

Noslēguma ziņojums